Zápis č.1/2012

Zápis č. 1/2012
z prvního setkání členů farní rady z farností Otnice a Bošovice

Přítomni:
P.Buchta, Škoda, Doležal, Hudcová, Konečný, Prokop, Pšenáková,
Martinásek, Matoušková, Mezuláník J., Mezuláník P., Barták,
Bohdálková, Čáp, Horák, Hradská, Procházková
Host:
P.Vavro

1) Otec děkan přítomné seznámil s povinnostmi a právy členů farní rady.
Poté byli navrženi 4 členové do Ekonomické rady za farnost Otnice a 3
členové za farnost Bošovice.
2) Za farnost Otnice byli navrženi: Škoda, Doležal, Prokop, Mezuláník P.
3) Za farnost Bošovice byli navrženi: Hradská, Horák, Procházková
4) Navržení členové Ekonomické rady farností Otnice a Bošovice poté složili
slib a svým podpisem potvrdili jmenovací listinu

Návrhy a náměty z farností Bošovice a Otnice:

– Zájezd do Žďáru nad Sázavou v úterý Svatého týdne před
velikonocemi. Udělat průzkum, kolik lidí by mělo zájem. V případě
zájmu by se přidal i Slavkov

– 17.2.2012 se koná Děkanský ples v Drnovicích. Plakátky co nejdříve
vyvěsit do nástěnek. Vstupenky jsou už jen na galerii.

– Donáška sv. přijímání nemocným každou neděli po mši sv. Na
nástěnky dát informaci pro zájemce

– Farní tábor se bude konat 2.8.-13.8. 2012. Dětský tábor „JITŘENKA“ u
Poličky

– Bude se konat Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (od
15 let, udělat průzkum, jestli bude mít mládež zájem)

– Stříhání stromků na farní zahradě, oprava zídky za kostelem. Od
1.3.2012 je nutné kontaktovat Ing.Pavla Galatu , který je novým
technickým administrátorem

– Ořez stromů kolem kostela

– Kostel sv. Václava v Lovčičkách – oprava fasády, oplechování.
Kontaktovat technického administrátora (Ing. Galata)

– Z důvodu úspory energie zjistit stav elektroměrů a finančních sazeb –
na faře a v přifařených kostelích

– Výmalba na faře (jedna místnost pro maminky). Konzultace
s technickým administrátorem. Velké opravy nad 10.000 Kč hlásit
děkanovi, nad 50.000 Kč hlásit biskupství.

– Sbírka na zvony. V březnu velká propagace ( Otnický zpravodaj,
nutnost co nejčastěji hlásit stav financí na účtu)

V Bošovicích bude další jednání farní rady po dohodě všech členů koncem
února

V Otnicích bude další jednání farní rady operativně vyhlášeno podle potřeby při
nákupu a instalaci nových zvonů.

Zapsal: Pavel Mezuláník
23.1.2012

Zápis č. 1/2012

Farní rada Otnice ze dne 23.1.2012

Hlavním bodem jednání farní rady Otnice byl nákup nových zvonů pro kostel
sv. Aloise v Otnicích. Starý zvon z roku 1620 je již z výroby poškozený a tak
se po několikaletém úsilí rozhodlo o nákupu nových zvonů. Velkou oporou
při organizaci nákupu zvonů je Obecní úřad v Otnicích, který zajišťuje jak
komunikaci s dodavatelskou firmou, tak i zajišťování finančních prostředků od
sponzorů.
Doporučení od P. Jandy z biskupství je, aby zvony měli tón d2 a h1.

Návrhy zvonů:
1. Malý zvon (asi 250 kg) s názvem sv. Ludmila
2. Velký zvon (asi 300 kg) s názvem sv. Alois

Akad. arch. Otmar Oliva z Velehradu navrhne výzdobu zvonů. Výroba zvonů
se nestihne do 15.června , jak se předpokládalo. Další termín dokončení je
polovina září.
Byl navržen termín svěcení nových zvonů na den 16.9.2012, kdy má svátek
sv.Ludmila

SVĚCENÍ ZVONŮ V OTNICÍCH – NEDĚLE 16.9.2012

Vršek: název a logo firmy, která zvon vyrobila
Střed: reliéf světce + znak obce
Spodek: modlitba

Pozvání na svěcení:
generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
(biskup Mons. Vojtěch Cikrle) -?
Opat Rudolf Kosík- ?

Při instalaci zvonů budou nutné úpravy na věži:
– vybourání okenice
– demontáž vysílače firmy Telefónica O2 (nutno nahlásit 2 měsíce předem)

Na odlévání zvonů pojedou do Passau zástupci obce i farnosti, natáčení
odlévání a fotodokumentace.

Částka na účtu ke dni 20.1.2012 je cca 400.000,- Kč. Na zaplacení zálohy je to
dostačující, ale je potřeba co nejdříve a hlavně často hlásit stav peněz na účtu.

Od starosty obce přišla nabídka na telefonické připojení a internet od
fa.Fryc Jiří, která v obci zabezpečuje TKR a bezdrátové připojení k internetu.
Doporučuje se z důvodu ušetření finančních prostředků na provoz fary.

Inventury odeslány na biskupství. Inventář – dofocení karet, ocenění, vyškolení
administrátora. Další Inventury provést do konce roku 2012 – vyčkat , až bude
vše oceněno.

Jednání ukončeno ve 21,15 hod.

Dne 23.1.2012

zapsal: Pavel Mezuláník