Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014

Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014, v 19,00 hod., na

Přítomni:

Za děkanství: P. Mgr. Milan Vavro, ing. Pavel Galata

Za Farní radu: P. Mgr. Pavel Buchta, P. Mezuláník, L. Škoda, J. Doležalová, Mgr. L. Pšenáková, N. Matoušková, P. Prokop.

1) Jednání bylo zahájeno modlitbou.
2) Ing. Galata seznámil FR se záměrem zateplení půdy farní budovy minerální vatou. Jedná se asi o plochu 180 m2, předpokládané náklady cca 65-70 tis. Kč.
3)  Při přípravě projektu však byla zjištěna závažná závada na některých krovech a podsednicích, které jsou ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit. Následovala prohlídka půdy fary.  Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo rozhodnuto FR pozvat odbornou firmu se kterou ing. Galata spolupracuje, zmapovat rozsah poškození  a nechat vypracovat podrobnou cenovou nabídku. Následně bude, na základě cenové kalkulace a finančních možností, rozhodnuto o dalším postupu. (Rozdělení oprav na více etap). Zateplení stropu se tímto prozatím odsouvá. V rámci zjištění rozsahu poškození stropního dřevěného záklopu bylo doporučeno odkrýt v několika místech stávající podlahu a zjistit skutečný stav dřevěných desek a trámů na ně navazující. (zajistí někdo z farníků)
4) Farnost obdržela od Státních lesů v rámci církevních restitucí smlouvu na převod pozemků (lesů – fyzicky jsou to větrolamy) p.č. 2491, 2779 a 2966 v k.ú. Otnice. Pan farář P. Buchta zjistí na obecním úřadě o které parcely se jedná a v jakém jsou stavu. Následně podepíše veškeré smlouvy a návrh na vklad. Farnost pozemky neodmítne.
5) Veškerou účetní agendu Farnosti převezme a povede p. Doležalová Josefka Lovčičky. P. Vavro s P. Buchtou prověří možnost internetového bankovnictví s tím, že by bankovní  převody prováděla účetní p. Doležalová. Bude také nutné  provést inventury a soupisy veškerého majetku a nájemních, případně i dalších smluv za účelem kontroly jejich úhrad. Kopie smluv obdrží p. Doležalová od P. Buchty.
6) Ing. Galata zajistí ocenění (nabídku) odborné firmy na opravu omítky věže kostela sv. Aloise v Otnicích. Bylo doporučeno zajistit opravu a tím zamezit zvětšení rozsahu poškození.

Finance: K 31.8.2014 disponovala farnost Otnice cca 148 tis. Kč, na účtu.

Jednání Farní rady bylo ukončeno modlitbou.

Zapsal: P. Prokop

Modlitba za misie

Tuto modlitbu přejal Apoštolát P. Marie Neposkvrněné – Matky Naděje odoblátů Panny Marie s jejich laskavým svolením.

Za zdar svatým misiím

Pane Ježíši, chceš udělit naší farnosti velkou milost svatých misií. Děkujeme Ti z hloubi srdce a prosíme Tě: Uděl nám k tomuto dílu hojnost své milosti. Dej misionářům sílu Ducha Svatého, aby hlásali Tvé slovo bez bázně a smiřovali nás s milosrdným Bohem. Pohni srdce hříšníků, probuď ze spánku vlažné, osvěť zaslepené, dodej důvěry zoufalým, povzbuď k větší horlivosti spravedlivé. Dej nám všem srdce ochotné, abychom Tvému svatému slovu porozuměli, věrně je zachovali a skutkem naplnili. Zvláště prosíme, uděl nám milost dobré svaté zpovědi, abychom se upřímnou lítostí k Tobě obrátili, od hříchů očištěni Tobě sloužili, Tebe celým srdcem milovali, a tak v Tobě byli na věky blaženi. Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen

text kompletní příručky:
http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2010010059 

Zápis č. 1/2013 ze zasedání členů farní rady

Zápis č. 1/2013
ze zasedání členů farní rady z farnosti Otnice dne 24.10.2013

Přítomni: P.Buchta, Prokop, Matoušková, Mezuláník, Mgr.Pšenáková, Škoda, Konečný
Hosté: Jan Bílek – Lovčičky

Pan Jan Bílek z Lovčiček informoval členy farní rady o možnosti přístupu na internetové stránky Farnosti Otnice a jejich doplňování o potřebné informace. Zhodnotil tyto internetové stránky jako dobře fungující, ale málo aktivní. Je třeba stále aktualizovat a dodávat další informace (články, postřehy, zkušenosti, rady atd.).
Stránky mají název Římskokatolické farnosti Otnice a Bošovice

adresa: www.otnice.9e.cz

Kontakty na administrátora:
bilek.h<zavinac>gmail.com
tel: po domluvě na e-mailu

1) Členové farní rady se zabývali možností pořídit do kostela v Otnicích novou zpovědní skříň. P.Buchta informoval členy, že zpovědní skříň byla původně určena do farnosti Vážany, kde ji však nebudou instalovat. Ve čtvrtek 31.10.se pojedou podívat do Němčan, kde se skříň vyrábí P.Buchta+Mezuláník Pavel + Mezuláník Josef .
Předpokládaná cena 30-35.000,- Kč.

2) Členové farní rady se zabývali možností instalace vysílače dalšího telekomunikačního operátora. Je připravena k podpisu nájemní smlouva, ke které však mají členové farní rady tyto připomínky:
– jak budou vyrobena a instalována střešní okna
– umístění žebříků
– smluvní ošetření prodeje el. energie (nemáme autorství)
– velikost hlavního jističe (jaký bude odběr)
– vyvolat jednání se stávajícím nájemcem (O2) ohledně 3.osoby (kontrola nájemní smlouvy s O2, zda může být i druhý nájemce, aby se vzájemně nerušil signál)
– ošetřit ve smlouvě případné reklamace stavebních úprav na vlastní náklady Starosta obce, pan Prokop zajistí kontrolu nájemní smlouvy a s novým nájemcem bude jednat o výše uvedených připomínkách.

Zapsal: Pavel Mezuláník 25.10.2013

2012

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST OTNICE NA ROK 2012:
Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ (Jan 6,8 – 10a)

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2012:
*V sobotu 7.1. proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Za hezkého počasí chodili po domech 4 skupinky koledníků. Vedoucím sbírky byl Michal Jelínek. Výtěžek TKS v Otnicích činil 35.572,- Kč.
*V době postní jsme se každou neděli modlili Křížovou cestu.
*V neděli 1.4. se v kostele v Otnicích konal Adorační den.
*30. dubna oslavili 50. výročí své církevní svatby naši věrní farníci paní Hedvika a pan Josef Mezuláníkovi.
*V pátek 1.6. se konala v České republice Noc kostelů. Bylo zaznamenáno více než 400 tisíc návštěvnických vstupů.
*Na hody sv. Aloise v Otnicích dal náš o. Pavel požehnání stárkům.
*28. června oslavil náš o. Pavel Buchta 25. výročí kněžského svěcení.
*Ve dnech 11. – 15. července se konala v Brně na výstavišti Charismatická katolická konference, jejíž motto bylo: „Máme proč se veselit a radovat.“
*V úterý 17.7. proběhlo ve firmě Perner v německém městě Passau odlévání nových otnických zvonů. Odlévání se zúčastnila delegace z Otnic se starostou Pavlem Prokopem, místostarostou Pavlem Muricem, naším farářem otcem Pavlem, kameramanem, tlumočnicí a několika farníky.
*Během letních prázdnin a začátkem září probíhala intenzivní příprava na Slavnost žehnání nových otnických zvonů. V pátek před Slavností sloužil mši svatou v Otnicích děkan Milan Vavro. V sobotu krásně vyzdobily kostel paní Hedvika Mezuláníková a paní Emílie Buchtová. Ve školní kuchyni napeklo 13 farnic a školních kuchařek 1 500 koláčů.

Neděle 16. 9. – svátek sv. Ludmily

Slavnost žehnání nových otnických zvonů sv. Aloise a sv. Ludmily
Program:
*žehnání nových zvonů spuštění starého zvonu z věže vytažení nových zvonů
*Slavnostní mše svatá v kostele
*první vyzvánění

Nové zvony požehnal Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Akce se zúčastnilo okolo 400 lidí. Přítomen byl i náměstek hejtmana JMK a senátor ČR Ing. Stanislav Juránek, akademický sochař Otmar Oliva, náš děkan Mgr. Milan Vavro a Mons. Václav Fišer z Hustopečí u Brna.
Během celého obřadu hrála převážně dechová kapela Zlaťanka. Slavnostní ráz dotvářela krojovaná mládež v otnických krojích (6 chlapců a 6 dívek), která nesla prapory obcí Otnice, Lovčičky a Milešovice. Ve slavnostních uniformách a se svými prapory byli přítomni také hasiči ze všech tří obcí naší farnosti. Na sbírce při mši svaté se vybralo 38 tisíc korun.
Po mši svaté jsme se společně pomodlili modlitbu Anděl Páně a poprvé slyšeli vyzvánět naše nové zvony. Ženy a mládež potom nabízely všem přítomným koláče. Na závěr se konal v pohostinství U Marků pro pozvané hosty slavnostní oběd. Na výborné knedlíčkové polévce a svíčkové si pochutnalo 166 hostů.

Technické údaje:
*Zvony odlila firma Perner v německém městě Passau.
*Formy obou zvonů vyzdobil v Pasově akademický sochař z Velehradu pan Otmar Oliva.
*Větší zvon sv. Alois – váha 392 kg, průměr zvonu 830 mm, tón h1
*Menší zvon sv. Ludmila – váha 215 kg, průměr zvonu 680 mm, tón d2

*Myšlenka pořídit nový zvon vznikla již před mnoha lety – stávající zvon odlitý roku 1626 nebyl totiž po stránce akustické dostatečně usměrněn. Myšlenku znovu oživil náš varhaník Jiří Martinásek, a když rodina Hložkova nabídla významný dar (pokud zvon ponese jméno Ludmila po jejich mamince), bylo rozhodnuto. Během příprav na uzavření smlouvy přišel náš farář o. Pavel s myšlenkou, zda by nebylo lepší řešit současně oba zvony. Po finanční analýze byla tato myšlenka schválena.
*Celá akce „Zvony“ (plány, příprava, realizace) byla uskutečněna za velmi výrazné pomoci obce Otnice.
*Starý zvon bude trvale umístěn v kostele.

*V létě 2012 byly spuštěny nové internetové stránky farností Otnice a Bošovice. Webové stránky sestavil Ing. Jan Bílek z Lovčiček, který je hlavním administrátorem stránek.
*V sobotu 22.9. se konalo v Brně Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas. Tohoto setkání se zúčastnil i náš KaPr – pan Josef Mezuláník.
*Ve čtvrtek 11.10. začal Rok víry, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu.
*V sobotu 13.10. proběhlo v Praze, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Blahořečení 14 pražských mučedníků.
*Starosta Otnic a člen Farní rady Pavel Prokop svolal na středu 24.10. první schůzku ohledně dopsání farní kroniky.
*Dne 8.11. přijali poslanci ČR Návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi.
*V prosinci přišel do otnického kostela svatý Mikuláš a obdaroval naše děti. Účast na mikulášské nadílce byla velmi slabá.
*Během adventu byly slouženy každou sobotu ráno mše sv. – Roráty.
*Čtvrtou neděli adventní odpoledne uspořádali farníci v Lovčičkách Živý betlém. Přes nepřízeň počasí byla účast vysoká. Navečer proběhla v kostele v Otnicích adorace s možností svátosti smíření, kterou farníci hojně využili.
*Na Štědrý den opět hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo, jako symbol Kristovy lásky a pokoje.

Poutě:
*Žarošice – v měsíci květnu, červnu, srpnu, září a říjnu vždy 13. na Fatimský den
*Březina – pátek 13. července
*Červený kříž na Těšance – sobota 28. dubna
*Podivín, Mikulčice, Křepice – v sobotu 27.10. uspořádala farnost Otnice spolu s farností Bošovice celodenní pouť na poděkování Bohu za přijaté dary během církevního roku. Společně s naším otcem jsme slavili mši svatou v Podivíně, prohlédli si Památník Velké Moravy, naobědvali se v Mikulčicích a za vydatného deště se pomodlili na krásné Křížové cestě v Křepicích.

Duchovní obnovy:
Některé naše farnice se zúčastnily jarní a podzimní obnovy pro ženy ve Slavkově u Brna:
*18.3. – Vnitřní uzdravení – kázal P. Ing. Mgr. Adolf Jiří Pleskač
*24.3. – Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? kázal P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM. Conv.
*10.11. – Bůh je síla má – kázal P. Adam Rucki
*V neděli 9.12. proběhla v Otnicích Adventní duchovní obnova s jáhnem a kadeřníkem Mgr. Janem Špilarem na téma „Čekání v tichu“ a „Rodinné a manželské vztahy“. Obnovy se zúčastnilo jen 20 lidí.
*V listopadu náš farář o. Pavel absolvoval exercicie v Piešťanech.

Fando:
*leden – MUDr. František Havlát: Nemoc a zdraví
*únor – děkan Mgr. Milan Vavro: Cyril, Metoděj a jejich žáci
*duben – salesiánka J. Kotrašová: Je lepší život s Bohem nebo bez
něj?
*červen – Farní odpoledne:
V neděli 17.6. jsme se sešli za krásného počasí na farní zahradě. Děti nám zahrály divadlo O hodináři Pérkovi, hrála nám cimbálová muzika Primáš z Boleradic, losovali jsme tombolu, pochutnávali si na občerstvení a opékali špekáčky. Vydařené akce se zúčastnilo asi 50 lidí včetně salesiánů z Brna Žabovřesk a našeho děkana o.Milana.
*listopad – vojenský kaplan Kpt. Mgr. Jan Pacner nám vyprávěl o své misi v Kosovu.

Farní tábor:
*Letošní farní tábor se konal v Jedlové u Poličky ve dnech 3. – 12. srpna. Tábora na téma „Záchranný kruh“ se zúčastnilo 85 dětí.
*Hlavní vedoucí farního tábora Hynek Spáčil z Kobeřic zorganizoval s pomocí ostatních vedoucích Setkání táborníků, které se konalo 23. září na farní zahradě. Akce se zúčastnilo asi 30 táborníků a náš otec Pavel. Tradičně se hrálo, zpívalo a skotačilo.

Farní rada:
*V pondělí 23. ledna proběhlo na faře v Otnicích první zasedání nově zvolené Farní rady farnosti Otnice a farnosti Bošovice. Zasedání se zúčastnil i děkan o. Milan Vavro. Nově zvolení členové složili přísahu a domluvili se, že FR jednotlivých farností budou zasedat zvlášť. Funkční období FR v Otnicích bylo odsouhlaseno na 5 roků.

Předseda pastorační a ekonomické rady:
P. Pavel Buchta – z titulu své funkce.

Pastorační rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Za Otnice – Mezuláník Pavel, Matoušková Naďa, Mezuláník Josef
(přenechal své členství)
Za Lovčičky – Konečný Robert, Hudcová Jana
Za Milešovice – Škoda Leoš

Členové jmenovaní farářem:
Za Otnice – Prokop Pavel, Pšenáková Ludmila, Martinásek Jiří
Za Lovčičky – Ing. Doležal Pavel

Ekonomická rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Prokop Pavel, Mezuláník Pavel, Škoda Leoš, Ing. Doležal Pavel.

*FR Otnice zasedala letos několikrát během měsíce června, srpna a září kvůli přípravě Slavnosti žehnání nových otnických zvonů.

Modlitební společenství:
se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě

STATISTIKA a MATRIKA 2012:

Křty – 17
*Berenika Buchtová, Jakub Jochman, Tomáš Vojta – z Otnic
*Veronika Maresová, Klára Bílková – z Lovčiček
*Aneta Rafajová, Ondřej a Martin Postbieglovi, Patrik Gottwald, Patrik Pšenica – z Milešovic
*Jakub Mifek – z Velkých Hostěrádek
*Adam Filipčík – z Pardubic
*Elena a Klára Chromíkovi – ze Zbýšova
*David Tesař – z Bořitova
*Tomáš Budinský – z Jiříkovic
*Marek Vacata – z Újezda u Brna

Církevní svatby – 3

*Stanislav Marek (Lovčičky) a Veronika Brtníková (Lovčičky)
*Martin Bartoš (Lovčičky) a Andrea Lukšová (Lovčičky)
*Petr Hasala (Bučovice) a Kamila Daňhelová (Otnice)

Církevní pohřby – 11
*Ivo Kraus, Jiřina Dobšáková, Emilie Jelínková, Květa Černá, Jaromír Mezuláník, Marie Svobodová, Jaroslav Divácký – z Otnic
*Marie Kratochvílová – z Lovčiček
*Jan Mareček, Pavel Masař – z Milešovic
*Marie Salajková – Klobouky u Brna

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY a ÚDRŽBA 2012:
*Nová elektrika ke zvonům a varhanům v Otnicích
*Oprava hromosvodů na kostele v Otnicích
*Zpevnění stolice na zvony ve věži kostela v Otnicích dělala obec a Josef Mezuláník
*Přeložení zámkové dlažby vedle fary Josef Mezuláník a Štěpán Strapina
*Oprava farní zdi mezi kostelem a farou Arnošt Kolbábek, František Buchta, Jan Rafaj
*Oprava hlavních dveří kostela v Otnicích, kytování, nátěr dřeva Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
*Malování na faře v Otnicích: schodiště, v přízemí kuchyně, kancelář, chodba a WC
*Vyčištění podstavce kříže před kostelem v Otnicích
*Prořezání větví stromů na farní zahradě a kolem kostela v Otnicích
*Oprava věžních hodin kostela v Otnicích – Kocourek z Křenovic

Restaurování obrazu sv. Václava v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
32.000
Nový plynový kotel Baxi na faru 40.000
Oprava ostění dveří kostela v Otnicích 22.000
Nové zvony do kostela v Otnicích 962.000

VYÚČTOVÁNÍ – NOVÉ ZVONY OTNICE

Příjmy na nové zvony:

Sbírky při bohoslužbách a při žehnání 84.000
Dobrovolní dárci – občané a farníci 250.670
Dobrovolní dárci – kraj, obce, firmy 627.000
Celkem 961.000

Výdaje za nové zvony:

Výroba zvonů a příslušenství – firma Perner Pasov 837.417
Výzdoba zvonů – Otmar Oliva 56.000
Kolaudace zvonů 3.867
Elektrifikace věže, zámečnické práce, jeřáb 31.943
Překlady, kapela, výzdoba, pohoštění 33.109
Celkem 962.336

PŘÍJMY 2012:

Nájmy 25.000
Sbírky 193.000
Dary 500.000
Dotace JMK na zvony 150.000
Dotace obce Lovčičky na obraz 30.000
Celkem 898.000

VÝDAJE 2012:

Režijní náklady 277.000
Opravy 123.000
Odeslané sbírky 32.000
Zvony – údaj za rok 2012 837.000
Celkem 1.269.000

 

2011

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2011:

*V pátek 7.1. navštívily děti z mateřské školy v Otnicích se svou učitelkou Dagmar Urbánkovou vánočně vyzdobený kostel.
*V sobotu 8. ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Letošní koledování si rozdělily čtyři skupiny dobrovolníků. Celkem se v Otnicích vybralo 30.419,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*Během měsíce ledna se ukončoval v naší farnosti

Seminář v Duchu Svatém:
7. – Duch Svatý tě včleňuje do Těla Kristova
8. – Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
*23. ledna proběhlo ukončení Semináře v Duchu Svatém, který v naší farnosti vedli farníci z Dolních Bojanovic pod dohledem svého faráře P. Petra Karase. Seminář byl zakončen mší svatou v kostele v Otnicích s modlitbou „Rozeslání ke službě Pánu a bližním“ a závěrečným agape na faře v Otnicích. Díky semináři vznikly 2 modlitební společenství, jedno ve farnosti Otnice a jedno ve farnosti Bošovice. Tyto společenství se budou scházet 1x za 14 dní k modlitbě.
*Dne 14. února Slavnostní mše svatá u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta zahájila za účasti českých a moravských biskupů tříletou přípravu české církve na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Příprava se zaměří k prožívání iniciačních svátostí. První rok to bude křest, poté biřmování a Eucharistie.
*V době postní jsme se opět modlili Křížovou cestu.
*20. března se konal v kostele v Otnicích koncert duchovní hudby Haydnova Velkopátečního oratoria „Sedm slov Vykupitelových„. Skladbu nastudoval soubor MUSICA NOVA. Koncert si vyslechli necelé čtyři desítky posluchačů.
*10. dubna na nedělní mši svaté v Otnicích zpívala Svatomichalská Gregoriánská schola.
*V dubnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd do Žďáru nad Sázavou na Pašijovou hru „Co se stalo s Ježíšem?“.
*Klub Blonďáků obnovil v Otnicích zvyk „hrkání“ na Velký pátek, kdy nezvoní kostelní zvony, protože „odletěly do Říma“.

Oslava 50. narozenin našeho faráře P. Pavla Buchty:
Po nedělní mši svaté 1. května jsme našemu otci popřáli a předali dárky. Společně jsme potom před otnickým kostelem zpívali za doprovodu tahací harmoniky, na kterou krásně hrál Jara Vacek. Taky jsme si pochutnávali na koláčích a vínu, které nám nechal připravit náš otec Pavel.

1. 5. 2011 – Blahořečení předcházejícího papeže Jana Pavla II. (6 let po jeho smrti)

*27. května se konala poprvé Noc kostelů také ve Slavkově a v Bošovicích.
*Boží Tělo jsme slavili venku – oltář byl v parku u sochy sv. Jana Nepomuckého.
*V neděli 19.6. skládaly ve Slavkově sestra Josefa a sestra Benedikta své Věčné sliby. V Otnicích se ten den konaly Aloiské hody. Stárkům požehnal v kostele náš o. Pavel.
*6. 7. se konala v Újezdě u Brna primice novokněze P. Jiřího Jeniše.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference. Motto „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5)
*V sobotu 20. srpna byla v kostele v Otnicích katolicko-pravoslavná svatba: nevěsta Lenka Kolková z Otnic – ženich Marian Manciu z Rumunska. Svatební obřad řídil náš otec Pavel spolu s pravoslavným knězem. Na obřadu byla přítomna i rodina ženicha z Rumunska, proto české slovo bylo překládáno i do rumunštiny. Na novomanžele čekal vedle kostela nazdobený kočár s koněm, který je odvezl na hostinu do Újezda u Brna.
*Odpoledne 21. srpna se konalo na farní zahradě setkání – hry pro děti, občerstvení, zpěv při kytaře a opékání špekáčků.
*11. září byl v kostele v Otnicích koncert Hany a Petra Ulrichových se skupinou Javory. Na koncert přišlo 280 lidí.
*15. září byla sloužena na poutním místě Lutršték mše svatá, na které náš děkan otec Milan Vavro slavil 20. výročí svého kněžství, kázal náš otec Pavel Buchta.
*Na státní svátek 17. listopadu jsme si v Otnicích udělali brigádu na úklid listí a větví kolem kostela a fary.
*27. listopadu začaly volby do farní rady farností Otnice a Bošovice.
*2. prosince byla v kostele v Otnicích Mikulášská nadílka.
*11. prosince končilo odevzdání volebních lístků do farních rad.
*Po celý Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo. Na Půlnoční mši zazpíval za doprovodu kytary krásnou píseň „Jsou vánoce“ od Václava Neckáře, mladý a talentovaný Michal Dufek, účastník pěvecké soutěže Superstar.

Poutě:
*Žarošice – 13. května, června, srpna, září a října
V říjnu měla v Žarošicích naše farnost službu. Mši svatou celebroval kardinál Miloslav Vlk, kázal náš farář P. Buchta.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Březina – 13. července
*Slavkovice – 16. července pořádala naše farnost celodenní pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Duchovní obnovy:
Několik našich žen se zúčastnilo těchto obnov ve Slavkově:
5.3. – Prozářená sluncem, aneb jsem prodloužením lidství Ježíše Krista na zemi – kázal P. Adam Rucki
22.10. – Jak žít a čerpat z Božího slova – kázal P. Petr Karas

Farní tábor:
Tábor se konal 22. – 29. července u městečka Trnávka a zúčastnilo se ho 72 dětí. Téma tábora bylo „Návrat ke kořenům“.

Fando:
*leden – maškarní ples pro děti
*únor – Mgr. Pavel Tichý: Salesiánský odkaz Dona Boska
*březen – PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik: Víra a media, aneb jak se v dnešním světě neztratit
*květen – Mgr. Jan Hanák: Co je pravda? Říkalo se – je to v Bibli, je to pravda; říká se – je to v televizi, je to pravda.
*červen – zájezd k salesiánům do Brna Žabovřesk: prohlídka střediska mládeže, hry pro děti, mše svatá, občerstvení.
*říjen – Mgr. Marek Slatínský: Život, smrt a co potom?
*listopad – vánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Modlitební společenství:
Modlitební společenství se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě.

STATISTIKA a MATRIKA 2011:

Křty – 18
*Jitka Peksová, Maxim Klvač, Martin Muric, Vanesa Kaloudová, Timotej Makovský, Václav Sypěna, Monika Matoušková – z Otnic
*Jakub Hudec, Tomáš a Filip Bačákovi – z Lovčiček
*Denisa Plíšková, Václav Svoboda, Lukáš Škárka – z Milešovic
*Lenka Dohnalová – ze Slavkova u Brna
*Václav Rolek – z Hradce Králové
*Tomáš Karafiát – ze Zbýšova
*Šimon Havíř, Mojmír Hložek – z Újezda u Brna

Svatby – 3
*Marian Manciu (Rumunsko) a Lenka Kolková (Újezd u Brna)
*Tomáš Stávek (Čejkovice) a Anežka Šimberová (Lovčičky)
*Josef Kučera (Sokolnice) a MUDr. Ludmila Kučerová (Sokolnice)

Pohřby – 13
*Anna Strapinová, František Kalvoda, Jaroslav Kraus, Pavel Dřínovský, Cyril Oujezdský – z Otnic
*Matěj Žbánek, Marie Břoušková, Petr Filla, Marie Žbánková, Vilma Grumlová – z Lovčiček
*Emilie Marinčáková – z Milešovic
*Josef Holeček – penzion Újezd u Brna
*Libuše Mácová – Újezd u Brna

1. svaté přijímání – 9

OPRAVY 2011:
*Dokončení restaurování obrazů Křížové cesty v kostele v Lovčičkách v hodnotě 59 tisíc korun.
*Zhotovení a připevnění nové venkovní magnetické nástěnky před kostel v Otnicích (na své náklady vyrobil Martin Makovský).

PŘÍJMY 2011:

Nájmy 90.000
Sbírky 227.000
Dary 167.000
Dotace obce Otnice na nové zvony 100.000
Dotace obce Lovčičky na obrazy Křížové cesty 35.000
Celkem 619.000

VÝDAJE 2011:

Režijní náklady 207.000
Opravy 66.000
Odeslané sbírky 57.000
Celkem 330.000

2010

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2010:

*V neděli 10. ledna pořádal Domov LILA v kostele v Otnicích již po osmnácté Vánoční benefiční koncert.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích opět Tříkrálová sbírka. Tentokrát po domech chodily tři skupinky koledníků, kteří se nezalekli mrazivého počasí ani náledí. Jen díky výpadku elektrického proudu se možná leckde nedozvonili. Celkem se vybralo 28.214,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*24. ledna se uskutečnila Celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
*V březnu se konal v kostele v Otnicích koncert skupiny Spirituál Kvintet.
*V době postní jsme se modlili pobožnost Křížové cesty.
*28. března jsme v Moutnicích zhlédli pašijovou hru ECCE HOMO.
*Novou provinční představenou Československé provincie chudých sester Naší Paní byla zvolena S. M. Mgr. Bogdana Božena Glezner z kláštera ve Slavkově u Brna. *Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference (XXI. ročník) s mottem „Uviděl ho a byl pohnut soucitem“ (Lk 10,3).
*26. září sloužil otec biskup Vojtěch v katedrále v Brně na Petrově mši svatou k 1.výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR.
*Poslední neděli v září se konalo na faře v Otnicích poprvé Fando.
Fando je zkratka od slov: Farní aktivní nedělní den v Otnicích
Fando má tyto cíle:
– Oživit farnost
– Prohloubení víry
– Seznámení lidí mezi sebou ve farnosti
– Ukázat, že se dá „něco dělat“
– Společné sdílení
– Postupné zapojení více lidí
Fando založili a organizují mladí křesťané – vysokoškoláci:
– Jitka Stejskalová z Újezda u Brna,
– Adélka Navrátilová z Lovčiček,
– Hynek Spáčil z Kobeřic
*Ve dnech 15. – 16. října proběhly v Otnicích, Lovčičkách a Milešovicích volby do zastupitelstva obcí.
*Ve dnech 8. – 12. listopadu se konala Národní pouť do Říma na poděkování papeži za návštěvu ČR v roce 2009.
*20. listopadu se konalo na faře v Otnicích zahájení „Semináře v Duchu Svatém„. Seminář pořádali farníci z Dolních Bojanovic vedení svým farářem Petrem Karasem.

Seminář v Duchu Svatém:
1. – Bůh, který je ti otcem (ale i matkou) tě miluje zcela osobně
2. – Ježíš tě spasí a osvobodí
3. – Ježíš je Pánem tvého života
4. – Ježíš tě povolává za svého učedníka
6. – Ježíš tě naplňuje svým Svatým Duchem
Ukončení Semináře bude v roce 2011.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Fando:
*září – odpoledne plné her
*říjen – přednáška P. Petra Havláta na téma „Odpuštění“
*listopad – předvánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Duchovní obnovy:
30.10. se některé naše farnice zúčastnily obnovy ve Slavkově.
Téma: Duchovní rozměr ženy – kázal P. Pavel Habrovec.

Farní tábor:
Tábor se konal od 23. července do 1. srpna v lokalitě Suchá Loz. Na táboře bylo 49 dětí. Téma tábora znělo „Vzhůru ke hvězdám“.

 

STATISTIKA a MATRIKA 2010:

Křty – 10
*Štěpán Nedoma, Adriana Menoušková, Zbyněk Kosík, Tereza Procházková – z Otnic
*Anna Polanská – z Lovčiček
*Simona a Jiří Němcovi, Jan Novák – z Milešovic
*Martina Blažíčková – ze Znojma
*Michael Procházka – ze Židlochovic

Církevní svatby – 1
Patrik Beránek (Hrušovany) a Silvia Klvačová (Otnice)

Církevní pohřby – 14
*Františka Dobšáková, Vincenc Gajda, Jan Dobšák, Jiří Lattenberg, František Klement, Hedvika Krausová, Františka Martinásková – z Otnic
*Jan Hanika, Božena Staňková, Lubomír Dubský, Marie Králová, Vlasta Hrozková – z Lovčiček
*Marie Jakešová, Rudolf Masař – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2010:

Restaurování obrazů Křížové cesty v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
39.000
Servis zvonění v kostele v Lovčičkách 8.000
Opravy střech – Otnice, Lovčičky 33.000
Nové boční dveře do kostela v Otnicích
Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
15.000

PŘÍJMY 2010:

Nájmy 86.000
Sbírky 238.000
Dary 115.000
Dotace obce Lovčičky 20.000
Celkem 459.000

VÝDAJE 2010:

Režijní náklady 126.000
Opravy 101.000
Odeslané sbírky 113.000
Celkem 340.000