2009

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2009:

*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaPo domech chodily opět dvě skupinky koledníků. Celkem se vybralo 27.089,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*11. ledna koncertoval v kostele v Otnicích soubor z Brna – Lískovce.
* V době postní jsme se modlili Křížovou cestu.
*29. května se letos poprvé konala v Brně a dalších městech ČR Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do věží, sakristií a kaplí. Mohli se v chrámových prostorách nechat provést slovem, povznést hudbou a inspirovat se ve ztišení a modlitbě.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal požehnání o. Pavel stárkům.
*Začátkem prázdnin se v Brně konala Charismatická katolická konference. Motto „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)
*V neděli 30. srpna se uskutečnilo v prostorách farní zahrady příjemné setkání. Program začal v kostele katechezí a zpěvem P. Marcela Javory, který v Otnicích působil před třinácti lety. V současné době je správcem farnosti ve Vysočanech v Moravském krasu a zároveň vyučuje církevní hudbu a zpěv na Teologické fakultě v Olomouci. Po skončení v kostele se mezi námi rád zdržel.
Aby se rodiče mohli v klidu zúčastnit duchovní části programu, byl pro děti připraven sportovní program na zahradě – děti si mohly vyzkoušet např. lukostřelbu, přetahování lanem, skákání v pytli atd. Po celou dobu akce vyhrávala cimbálová muzika z Boleradic. Nechybělo ani bohaté občerstvení, na kterém se valnou většinou podíleli sami účastníci.Vydařenou akci, které se zúčastnilo více než sto lidí,zorganizovalo společenství mladých.
*Od 8. září probíhal týden modlitby Novény za setkání s papežem Benediktem XVI.
*19. září začal Rok kněží, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, Jana Marie Vianneye.
*27. září jsme se zúčastnili mše svaté s papežem Benediktem XVI. na letišti v Brně – Tuřanech.
*1. října sloužil biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v Brně děkovnou mši svatou za návštěvu papeže Benedikta XVI.
*Ve Slavkově u Brna se v říjnu konaly Lidové misie, kterých se zúčastnili i někteří naši farníci.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní doby
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Turzovka na Slovensku – V pondělí 27. července uspořádala farnost Otnice a Bošovice celodenní pouní zájezd na poutní místo Turzovka.

Duchovní obnovy:
V listopadu několik našich žen absolvovalo obnovu ve Slavkově.
P. Adam Rucki kázal na téma: Euchariste, pramen síly pro každý den

Farní tábor:
Tábor se konal 14. – 22. srpna ve Vřesovicích. Bylo na něm 46 dětí. Téma tábora znělo „Ztracení“.

STATISTIKA a MATRIKA 2009:

Křty – 12
*Petr Muric, Adriana Kaloudová, Anna a Josef Nedomovi, Vojtěch a Anna Daňhelovi, Magdalena Žočková – z Otnic
*Samuel Troják, Dorota Krejčí – z Lovčiček
*Hana Pospíšilová – z Milešovic
*Viktor Bulva, Zuzana Hanyšová – z Brna

Svatby – 2
*Jaroslav Chromík (Slovensko) a Lucie Dufková (Otnice)
*Josef Nedoma (Otnice) a Markéta Nedomová (Otnice)

Pohřby – 14
*Bohuslav Mazal, Františka Kiršová, Aleš Dřínovský, Libuše Pokorná, Václav Žilka, Josefa Menoušková, Františka Matoušková, Vojtěška Muricová – z Otnic
*Barbora Cigánková, Jan Gargoš – z Lovčiček
*Tereza Bogdálková, Klement Masař – z Milešovic
*Emilie Holečková – Penzion, Újezd u Brna
*Marie Smolková – DD Sokolnice

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY 2009:

*Vymalování sakristie v kostele v Otnicích

Oprava topení na faře v Otnicích

8.000

Elektroinstalace v kostele v Lovčičkách
Elrex Pleva Slavíkovice

111.000

Malování kostela v Lovčičkách
Josef Glatz Dražovice

30.000

PŘÍJMY 2009:

Nájmy

89.000

Sbírky

199.000

Dary

119.000

Dotace JMK – Lovčičky

20.000

Dotace obce Lovčičky

30.000

Celkem

457.000

VÝDAJE 2009:

Režijní náklady

152.000

Opravy

169.000

Odeslané sbírky

25.000

Celkem

346.000

2008

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2008:

*V sobotu 5. ledna chodili v Otnicích za větrného a velmi chladného počasí Tři králové. Dvě skupinky koledníků vybraly do zapečetěných pokladniček 23.525,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*V kostele v Otnicích se 13. ledna konal koncert duchovní hudby. Koncertovali žáci umělecké školy ze Střelic a Lískovce. Sólo na varhany a housle přednesli Maruška a Antonín Jedličkovi.
* Během vánočních svátků 2007 a měsíce ledna 2008 pořádala Schola Otnice své hudební turné. Po ukončení turné se pěvci sešli na společném večírku, který byl bohužel jejich posledním setkáním. Pro nedostatek zájmu a času pěvců byl nucen sbormistr a maturant Antonín Jedlička ukončit činnost křesťanské Scholy Otnice.
*V březnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd na Pašije do Žďáru nad Sázavou.
*Na jaře probíhalo malování v kostele v Otnicích. Po dobu malování byly mše svaté slouženy v obřadní síni na radnici v Otnicích.
*V Otnicích byla 15. června sloužena Slavná mše svatá na poděkování za ukončení oprav v kostele sv. Aloise.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*29. června začal Rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. u příležitosti dvoutisícího výročí narození apoštola sv. Pavla.
*V neděli 9. listopadu jsme v našem krásně opraveném kostele v Otnicích přivítali hudební soubor Hradišťan. Koncert se uskutečnil ke 150. výročí posvěcení kostela, které připadá na 21. prosince 2008. Koncertu se zúčastnilo 300 posluchačů. Krásnou atmosféru koncertu ukončil nadšený aplaus.
*14. prosince byla v Otnicích sloužena Slavná mše svatá ke 150. výročí posvěcení kostela sv. Aloise. Bohoslužbě předsedal brněnský děkan Mons. Václav Slouk.

Poutě:
*Žarošice – každý měsíc 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. července ve Vřesovicích. Zúčastnilo se ho 47 dětí. Téma tábora bylo „S anděly na horách“.

STATISTIKA a MATRIKA 2008:

Křty – 22
*Jan Rafaj, Maxmilián Muric, Vojtěch Krupa, Michal Matoušek, František Martinásek, Viktor Kurdík, Pavel Jochman – z Otnic
*Miloš Lehuta, Eliška Krejčí, Veronika Hujíčková, Markéta Hujíčková – z Lovčiček
*Nikola Ryšavá, Karolína a Richard Koneční – z Milešovic
*Zdeněk Buršík – z Uhřic
*Adam a Tereza Beránkovi – ze Sokolnic
*Karolína Kolísková – z Otaslavic
*Filip a Svatomír Urbanovi – z Přemyslovic
*Simona Matějíčková – z Brna
*Eliška Rolková – z Hradce Králové

Svatby – 2
*Miloš Lehuta (Lovčičky) a Věra Lehutová (Lovčičky)
*Jiří Martinásek (Otnice) a Kateřina Škrlová (Otnice)

Pohřby – 14
*Jindřich Kovář, Cyril Dobšák, Božena Menoušková, Anna Kosíková, Marie Kaloudová, Miroslav Poláček, Anna Svobodová, Libuše Lattenbergová – z Otnic
*Josef Hanák, Miroslav Kraut, Františka Brtníková – z Lovčiček
*Pavel Mynarčík, Vlasta Laštůvková, Hedvika Masařová – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2008:

Otnice

Výmalba kostela 138.000
Lešení 189.000
Restaurování stropních obrazů 55.000
Čištění a ladění varhan 43.000

PŘÍJMY 2008:

Nájmy 89.000
Sbírky 105.000
Dary 107.000
Dotace JMK 45.000
Dotace obce Otnice 200.000
Celkem 546.000

VÝDAJE 2008:

Režijní náklady 101.000
Opravy 430.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 570.000

 

2007

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2007:
*1. ledna vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze.
*7. ledna se konal v kostele v Otnicích 15. ročník koncertu duchovní hudby. Koncert opět uspořádala ředitelka domova pro mentálně postižené děti paní Ludmila Pšenáková se spolupracovníky. Celý koncert uzavřel vánoční hymnus „Narodil se Kristus Pán“, který zapěl celý kostel.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Do pokladniček ve třech obchodech a v kostele se vybralo 10.953,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*6. května se konala pouť slavkovského děkanství do brněnské katedrály na Petrově. Tam také dostali od otce biskupa Vojtěcha „Ocenění za obětavou péči o faru a o kostel sv. Aloise v Otnicích“ manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi a paní Emílie Buchtová z Otnic.
*Od 27. května až do skončení oprav v kostele v Otnicích byly mše svaté slouženy na radnici v obřadní síni.
*10. června se v kostele v Otnicích konal absolventský koncert Marušky Jedličkové. Maruška zpívala a hrála na housle.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Charismatická katolická konference se letos poprvé konala v Brně, v areálu brněnského výstaviště.
*1. září proběhlo „Odpoledne na farní zahradě„. Slavila se mše svatá, děti hrály hry, opékaly se špekáčky a konala se taneční zábava.
*Na podzim tohoto roku se manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi zúčastnili v Brně na Barvičově ulici Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas, tzv. „KaPrů“. Toto setkání se konalo v aule Biskupského gymnázia za účasti 300 spolupracovníků Proglasu.

25. listopadu – Biřmování v kostele v Otnicích:
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování 16 biřmovancům.Po slavnosti následovalo pohoštění na faře. Biřmování byl přítomen i náš děkan Mgr. Milan Vavro.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Stará Boleslav – v květnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný poutní zájezd do Staré Boleslavi, poutního místa s Palladiem a místa mučednické smrti sv. Václava. Poutníci navštívili také v Praze kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám).

Farní tábor:
Tábor se konal 13. – 21. července u Veverské Bitýšky a zúčastnilo se ho 42 dětí. Téma tábora bylo „Piráti nejen z Karibiku“. Na návštěvu tábora přijel také zakladatel táborů naší farnosti, bývalý farář Otnic P. Jiří Dobeš, který je v současné době děkanem v Třebíči. Doprovázela ho jeho asistentka Milena Hilbertová, která dříve v Otnicích učila náboženství. Díky blízké řece si děti na tomto táboře užily koupání a jízdu na kánoích. Novým hlavním vedoucím tábora se stal Hynek Spáčil z Kobeřic, který vystřídal Zdeňka Horáka z Bošovic.

STATISTIKA a MATRIKA 2007:

Křty – 10

*Pavel Prokop, Tomáš Munzar, Radim Kosík, Sabina Tesařová, Karel Bulva – z Otnic
*Jiří Polanský, Daniel Sattler, Adam Žuchovský, Adéla Jedličková – z Lovčiček
*Petra Jadrná – z Bošovic

Biřmování – 16
Ludmila Lokajová, technická administrátorka děkanství – Letonice (nar. 1953)
Jitka Stejskalová – Otnice/později Újezd u Brna (nar. 1987)
Kristýna Kadlecová – Otnice (nar. 1987)
Jana Jelínková – Otnice (nar. 1987)
Antonín Jedlička – Otnice (nar. 1988)
Václav Jedlička – Otnice (nar. 1990)
Marie Jedličková – Otnice (nar. 1991)
Jindřiška Šimčíková – Lovčičky (nar. 1947)
Anežka Šimberová – Lovčičky (nar. 1987)
Adéla Navrátilová – Lovčičky (nar. 1988)
Petr Hradský – Milešovice (nar. 1988)
Monika Bohdálková – Bošovice (nar. 1980)
Martina Zástavová – Bošovice (nar. 1988)
Vojtěch Procházka – Bošovice (nar. 1989)
Michaela Zástavová – Bošovice (nar. 1990)
Nikola Kulhánková – Bošovice (nar. 1992)

Svatby – 2
*Martin Makovský (Bošovice) a Silvie Menoušková (Otnice)
*Zdeněk Procházka (Otnice) a Marta Kadlecová (Brno)

Pohřby – 16
*Josef Staňa, Emilie Müllerová, Vlasta Kalvodová, Jana Muricová Marie Masařová – z Otnic
*Matěj Okurka, Josef Jedlička, Miloslav Šimčík, Marie Šlorová, Marie Králová, Zdeněk Křesťan, František Kroupa, Marie Marková – z Lovčiček
*Jindřich Jedlička, Jiří Daněk – z Milešovic
*Nikolaj Majkov – Moravec

1. svaté přijímání – 13

OPRAVY 2007:
*Oprava a montáž pamětní desky z roku 1856 do kostela v Otnicích (dělala obec).
*Otlučeny vlhké omítky v kostele v Otnicích a provedeny nové.
*Oprava elektroinstalace v kostele v Otnicích – přípojky k novým světlům, odstranění nefunkčních zářivkových svítidel, výměna stávajícího elektrorozvaděče, zbořena vyzdívka pro velký rozvaděč v sakristii, čímž se zvětšil prostor sakristie.

Oprava elektroinstalace, osvětlovací soustava, rozvaděče – kostel v Otnicích 113.000
Stavební práce, sanační omítky – kostel v Otnicích 214.000

PŘÍJMY 2007:

Nájemné 89.000
Sbírky 156.000
Příspěvek obce Otnice 100.000
Celkem 345.000

VÝDAJE 2007:

Režijní náklady 129.000
Opravy 336.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 504.000

2006

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2006:

*8. ledna se konal v kostele v Otnicích benefiční koncert duchovní hudby na podporu domova LILA. Koncertovaly sbory z Brna Modřic a Lískovce. Sbírka z dobrovolného vstupného činila 5.787,- Kč. Otnických občanů přišlo na koncert málo.
*LetošníTříkrálová sbírka do kasiček v otnických obchodech a v kostele vynesla 9.212,- Kč. Asistentkou otnické sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*4. února se v Dražovicích konal první společenský ples farností slavkovského děkanátu.
*V březnu tohoto roku putoval náš otec Pavel po Svaté zemi.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*22. června se uskutečnil výlet dětí z náboženství z farností Otnice, Slavkov a Šaratice. Děti putovaly ke sv.Antonínkovi u Blatnice, dále do skanzenu ve Strážnici a na rozhlednu Tvarožná Lhota.
*25. června se konala v kostele sv.Václava v Lovčičkách bohoslužba za živé i zemřelé rodáky.
*1.července sloužil ve Vážanech nad Litavou svou primiční mši svatou novokněz P. Siard Kamil Novotný, OPraem.
*19. srpna byla v katedrále na Petrově sloužena Děkovná mše svatá k 60. narozeninám otce biskupa Vojtěcha.
*Prostory školských sester ve Slavkově byly nazvány Dům Svaté Rodiny, sestry začaly s pravidelnou nabídkou duchovních obnov.
*Na Půlnoční mši svaté a Božím hodu vánočním v Otnicích zazpíval velký chrámový sbor vedený Jiřím Martináskem „Vánoční mši“ hudebního skladatele Antonína Hradila.
*Během vánočních svátků zpívala křesťanská Schola z Otnic v kostele v Otnicích, Lovčičkách, Bošovicích, Kobeřicích a Šaraticích. Hudební celek tvořily písně z dob renesance až po křesťanský folk. Jádro Scholy tvořila rodina Jedličkova z Otnic.

Poutě:
*Žarošice – vždy na Fatimský den 13. během poutního období
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. srpna ve Vřesovicích a zúčastnilo se ho 53 dětí. Téma tábora bylo „Putování časem“.

STATISTIKA a MATRIKA 2006:

Křty – 16
*Damián Buchta, Petra Kašpaříková, Ondřej Karafiát, Michala Žočková, Tereza Jelínková, Nikola Sadílková – z Otnic
*Erik Sattler – z Lovčiček
*Veronika Hroudná, Aneta Jeřábková, Eliška Konečná, Jaromír Kalouda, Ester Daňková, Vilém Svoboda, Michal Rodr, Nikola Kachlířová – z Milešovic *Dominika Chmelařová – z Bučovic

Církevní svatby – 6
*Marek Matoušek (Otnice) a Pavlína Brtníková (Otnice)
*Jiří Krejčí (Hostěrádky Rešov) a Jitka Králová (Lovčičky)
*Michal Žoček (Otnice) a Miroslava Šindlerová (Otnice)
*Vojtěch Jedlička (Slavkov) a Petra Žbánková (Lovčičky)
*Robert Hanyš (Vsetín) a Jana Lísková (Milešovice)
*Jiří Polanský (Brno) a Vladimíra Lacíková (Lovčičky)

Církevní pohřby – 15
*Amálie Klvačová, Zdeňka Doležalová, Marie Khunová, Aloisie Heřmanská – z Otnic
*Ivan Břoušek, Jiří Seknička, Marie Šlórová, Leopoldina Dřínovská, Jaroslav Růžička, Vojtěška Bublová, Václav Hrozek, Františka Pazderová – z Lovčiček
*Jan Bogdálek, Karel Michek, Marie Kachlířová – z Milešovic

OPRAVY 2006:
*Proveden vlhkostní průzkum vnitřních omítek v kostele v Otnicích. Bylo zjištěno, že omítky jsou značně zavlhlé. *Farníci provedli opravu venkovního provzdušňovacího kanálku a nopové folie kolem kostela v Otnicích.
*Zajištění projektové dokumentace na novou elektroinstalaci včetně osvětlení do kostela v Otnicích. *Nátěr oken na faře v hodnotě 57 tisíc korun.

PŘÍJMY 2006:

Nájemné 89.000
Sbírky 137.000
Dary 40.000
Celkem 266.000

VÝDAJE 2006:

Režijní náklady 158.000
Opravy 68.000
Odeslané sbírky 44.000
Celkem 270.000

 

2005

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2005:

*Na začátku ledna opět proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaTak jako loni byly dány pokladničky do tří obchodů a do kostela. Celkem se vybralo 11.066,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*2. ledna byla v kostele v Otnicích sloužena mše svatá za zemřelé při živelné katastrofě v Asii, zpíval sbor z Tvarožné. Sbírka při mši vynesla zhruba 8.000,- Kč a byla odeslána trpícím v postižené oblasti.
*9. ledna se konal 13. ročník benefičního koncertu duchovní hudby na podporu domova LILA.V kostele v Otnicích opět koncertoval sbor z Brna – Lískovce, řízený ředitelem umělecké školy Pavlem Hamříkem. Zpívala i Anežka Šimberová z Lovčiček a Maruška a Antonín Jedličkovi z Otnic.
*2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II.
*19. dubna 2005 byl zvolen nový papež Benedikt XVI.
*29. dubna proběhl v kostele v Otnicích absolventský koncert 17 letého Antonína Jedličky ve hře na varhany a ve zpěvu. Program zpěvem a hrou na housle doplňovala jeho setra Marie a také Anežka Šimberová z Lovčiček.
*19. června se konaly v Otnicích Aloiské hody a Rodáci. Slavila se Slavná hodová mše u příležitosti 750 let Otnic. Na varhany zahrál i mladý Antonín Jedlička. Biblické příběhy četly Marie Jedličková a Karla Hortvíková v otnickém kroji.

2.7. – Primice novokněze Jaromíra Gargoše z Milešovic:
Slavnostním vyzváněním všech otnických zvonů a za doprovodu 25 kněží a jednoho krojovaného páru v otnickém kroji (Karla Hortvíková a Václav Jedlička), cestou vyzdobenou liliemi a kopretinami, byl uveden do chrámu novokněz Jaromír Gargoš.
Mši vyzpíval otnický chrámový sbor. Sóla zpívali Maruška a Antonín Jedličkovi, Františka Málková a Josef Muric. Na varhany hráli Jiří Martinásek, Antonín Jedlička a jeho maminka Marta Jedličková. Na housle hrála Maruška Jedličková. Průběh celé mše svaté byl přenášen ampliony před kostel.
Na závěr byli všichni účastníci pohoštěni koláči a zákusky. Slavnost narušil jen vytrvalý déšť. *24. září se konala v Milešovicích ekumenická bohoslužba s průvodem ke kříži smíření. Bohoslužbě předsedal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
*16. října se slavila Slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 750 let obce Otnice. Na varhany zahrál a také zazpíval Antonín Jedlička. Slavnostní ráz dodala kapela Zlaťanka z Kobylnic. Slavnostní mše se zúčastnili vzácní hosté, jako ministr dopravy Šimonovský, poslanec Šustr a starostové z okolních obcí. K dokreslení atmosféry přispěla mládež v otnických krojích s praporem obce a krojované ženy s hasiči a hasičským praporem. Po mši následovalo nové požehnání hlavního, generálně opraveného, kříže a obřad poděkování našim předkům na místním hřbitově. Tento pietní akt ukončila státní hymna. Na závěr byla požehnána i nová budova radnice.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
I tento rok se konal tábor na místě Račice – Pastviny. Termín tábora byl 15. – 24. července a měl motto „Středozemě – svět hobitů“.

STATISTIKA a MATRIKA 2005:

Křty – 9
*Kamila Krausová, Klára Volšová – z Otnic
*Kateřina Pavlovcová – z Lovčiček
*Aneta Rodrová, Marek Pros, Žaneta Nováková, Zuzana Nováková, Dominik Černý, Denisa Matulová – z Milešovic

Církevní svatby – 1
Zdeněk Urban (Mladá Boleslav) a Pavla Gargošová (Milešovice)

Církevní pohřby – 17
*Jan Kalouda, Marie Klvačová, Marie Zalabová, Vladimír Kalaš, Marie Sajtlová – z Otnic
*Miluše Fialová, Jindřich Hujíček, Anežka Topolářová, Josef Doležal, Antonín Dřínovský, Ludmila Měřínská, Hedvika Grumlová, Marie Svobodová – z Lovčiček
*Pavlína Polášková – z Milešovic
*Františka Prnková – DD Brno
*Alois Kachlíř – z Bošovic
*Viktorie Vlasáková – DD Nové Hvězdlice

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2005:
*Oprava hlavního kříže na hřbitově v Otnicích (dělala obec)
*Zhotoven a postaven nový šestimetrový kříž z dubového dřeva jako přesná replika starého prohnilého kříže, který stával na rozcestí u památné lípy v Milešovicích. Vyhotovení nového kříže stálo 14.000,-Kč, jež darovali lidé ve veřejné sbírce.

Otnice

Projekt na topení do kostela 20.000
Žulové schody do kostela, materiál Talila Grey
Kamenoprůmysl Komárek Letovice
37.000
Montáž ústředního topení v kostele 211.000

PŘÍJMY 2005:

Nájemné 92.000
Sbírky 169.000
Dary 30.000
Příspěvek obce Otnice 200.000
Náhrada za odebrané zvony 20.000
Celkem 511.000

VÝDAJE 2005:

Režijní náklady 122.000
Opravy 277.000
Odeslané sbírky
(z toho na Tsunami 27.000,-Kč)
83.000
Celkem 482.000

2004

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2004:

*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Koledníci už po domech chodit nechtěli, a tak byly dány pokladničky ve třech obchodech a v kostele. Celkem se vybralo 10.337,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*11. ledna se v kostele v Otnicích konal benefiční koncert duchovní hudby na podporu domova LILA v podání sboru z Brna-Lískovce.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Tento rok vstoupila ČR do Evropské unie.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor 2004 byl 16. – 25. července opět na místě Račice – Pastviny a zúčastnilo se ho 73 dětí. Téma tábora znělo „Zlatá horečka“.

STATISTIKA a MATRIKA 2004:

Křty – 11

*Eliška Kašpaříková, Barbora Sedláková, Tereza Pavlíčková, Pavel Peksa, Bogdan Tišer – z Otnic
*Natálie Špičáková, Vít Konečný, David Žuchovský – z Lovčiček
*Eliška Jeřábková, Martina Bukalová, Zbyněk Horák – z Milešovic

Církevní svatby – 1
Zdeněk Buchta (Brno) a Karla Havlíčková (Otnice)

Církevní pohřby – 10
*Františka Zehnalová, Jan Jurásek, Marie Patloková, Štěpánka Wágnerová – z Otnic
*Vítězslava Dubská, Květoslava Odehnalová – z Lovčiček
*Františka Gargošová, Miroslav Rafaj – z Milešovic
*Mojmíra Oprchalová – z Brna
*Františka Jágrová – DD Sokolnice

ÚDRŽBA 2004:
*Dána informační tabule ke kostelu v Otnicích (dělala obec)
*Dána informační tabule ke kapličce Panny Marie na Pančavě v Otnicích (dělala obec)

OPRAVY 2004:

Otnice

Rekonstrukce koupelny na faře
Topolář z Lovčiček a František Klvač z Otnic
32.000
Oprava kachlových kamen na faře 7.000

Lovčičky

Elektrifikace zvonění 82.000

PŘÍJMY 2004:

Nájemné 83.000
Sbírky 199.000
Dary 40.000
Příspěvek obce Lovčičky na zvony 20.000
Celkem 342.000

VÝDAJE 2004:

Režijní náklady 126.000
Opravy 138.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 303.000

 

2003

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2003:

*Na začátku ledna se v Otnicích opět uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Po domech koledovalo 5 skupin koledníků. Občané už byli více informováni na co se sbírka používá, a tak byli i štědřejší. Sbírka vynesla 21.897,- Kč. Asistentkou sbírky byla už podruhé paní Buchtová.
*5. ledna hostoval otnický chrámový sbor pod vedením Jiřího Martináska v Tvarožné.
*V kostele v Otnicích se 12. ledna konal benefiční koncert duchovní hudby. Koncertoval sbor z Brna-Lískovce s dirigentem Pavlem Hamříkem.
*19. ledna v kostele v Otnicích zazněla „Rybova vánoční mše“ v podání 30členného sboru z Tvarožné.
*1. března se v Otnicích konala Růžencová pouť slavkovského děkanátu, kázal páter F. Putna – kaplan ze Sloupu.
*1. června byly zahájeny středoevropské katolické dny modliteb za Evropu.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*16. října církev slavila 25. výročí zvolení papeže Jana Pavla II.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. v době poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Letošní tábor se konal v Račicích – Pastvinách v době od 12. do 20. července a zúčastnilo se ho 76 dětí. Téma tábora bylo „Putujeme hezkou zemí moravskou a českou“.

STATISTIKA a MATRIKA 2003:

Křty – 15
*Marek Menoušek, Jakub Hložek, Eliška Sedláková, Kamila Karafiátová, Adéla Klvačová – z Otnic
*Antonín Pavlíček, Simona Topolářová, Vendula Turková – z Lovčiček
*Kateřina Kocourková, Tomáš Novák, Jakub Gargoš, Jaroslav Stejskal, Magdalena Hroudná, Prokop Škoda, Vojtěch Daněk – z Milešovic

Svatby – 2
*Jiří Daněk (Milešovice) a Edita Laštůvková (Milešovice)
*Martin Hříbek (Dyjákovice) a Markéta Hoffmanová (Otnice)

Pohřby – 10
*Marie Voděrová, Václav Kosík, Josef Křivánek, Aloisie Svobodová, František Klvač, Libor Menoušek, Václav Kroupa – z Otnic
*Marie Křečková – z Lovčiček
*Ludmila Kachlířová – z Milešovic
*Josefa Kelárková – Nový Jíčín

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2003:

Otnice

Oprava pískovcového podstavce kříže před kostelem
F. Reštuk – Brno
21.000
Oprava rozhlasu 29.000
Rekonstrukce koupelny na faře v 1. patře 39.000

Lovčičky

Ústřední plynové topení v kostele
F. Hujíček Jindřich z Lovčiček
84.000
Oprava podlahy pod lavicemi, oprava lavic a schodů 15.000

PŘÍJMY 2003:

Nájemné 84.000
Sbírky 206.000
Celkem 290.000

VÝDAJE 2003:

Režijní náklady 173.000
Opravy 215.000
Odeslané sbírky 36.000
Zakoupení kopírky 36.000
Nábytek do kanceláře na faře v Otnicích 20.000
Nábytek do horní kuchyně na faře 7.000
Celkem 487.000

 

2002

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2002:

*V sobotu 5. ledna proběhla v Otnicích poprvé Tříkrálová sbírka.
V prosinci 2001 oslovil pan Salajka, ředitel Hodonínské Charity paní Buchtovou, jestli by nebyla ochotná uspořádat v Otnicích Tříkrálovou sbírku. Po počátečních obavách se paní Buchtové podařilo dát dohromady 5 skupinek koledníků, vždy 2 dospělí a 3 děti.
V sobotu 5. ledna se za mrazivého počasí vydali stateční koledníci do ulic.
Ohlasy byly různé. V některém domě je přivítali vlídně, někde dostali i vyhubováno, což hlavně děti nechápaly.
Sbírka byla nakonec docela úspěšná. Vybralo se 19.245,- Kč.

*13. ledna se konal benefiční koncert duchovní hudby se sbory dětí i dospělých z Brna-Lískovce. Zazpívali i naši slavíčci Antonín Jedlička a jeho sestra Maruška Jedličková.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*28. července bylo v kapličce v Milešovicích obnoveno vysvěcení oltáře a obrazu. Slavnosti se zúčastnil i děkan Milan Vavro.
*25. srpna proběhla národní sbírka na postižené povodněmi.
*4.října se konala ekumenická bohoslužba na Lutrštéku za účasti duchovních 4 církví a starostů a ředitelů škol okolních obcí. Koncertovaly sbory z Němčan a Otnic.
*V neděli 29. prosince se konal v kostele v Otnicích koncert duchovní hudby. Skladby od Mozarta a Bacha hrála na varhany Hana Martinásková. Zpíval také otnický chrámový sbor pod vedením Jiřího Martináska.

Poutě:
*Hluboké Mašůvky – 6. července
*Žarošice – vždy 13. během poutních měsíců

Farní tábor:
Tábor proběhl v termínu 9. – 17. srpna na místě Račice – Pastviny
a bylo na něm 70 dětí. Téma tábora znělo „Z pohádky do pohádky“.

STATISTIKA a MATRIKA 2002:

Křty – 15
*Lea Bělehrádková, Jan Kraus, Natálie Tesařová – z Otnic
*Nikol Maršálková, Kristýna Pavlovcová, Barnabáš Lacík, Martina Šimperová, Marian Konečný, Petr Doležal – z Lovčiček
*Tereza Bukalová, Miloslav Kachlíř, Leoš Škoda, Eva Kocourková, Martina Hradská – z Milešovic
*Jiří Chudáček – Hostěrádky Rešov

Církevní svatby – 1
Michal Žuchovský (Lovčičky) a Jitka Cigánková (Lovčičky)

Církevní pohřby – 15
*Pavlína Kropáčková, Dominik Jelínek, Ludmila Křivánková, Vítězslava Žilková, Vlastimil Vojáček, Julie Eliášová, Metoděj Dobšák, Josef Menoušek, Marie Dřínovská, František Lattenberg – z Otnic
*Květoslava Šimberová, Božena Kalousková, Františka Jelínková – z Lovčiček
*Anna Procházková, Josef Masař – z Milešovic

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2002:

*Položení zámkové dlažby k hlavnímu kříži na hřbitově v Otnicích (dělala obec)
*Oprava křížů v katastrálním území Otnice (dělala obec)
*Oprava vnitřních prostor kaple v Milešovicích, zasvěcené sv. Anně.
Původní dlážděná podlaha byla odstraněna. Byly provedeny úpravy proti vlhkosti. Obvodové zdivo bylo obloženo sádrokartónem. Oltář byl nahozen sanačními omítkami a osazen novou kameninovou deskou. Obraz nad oltářem byl restaurován a opatřen novým rámem. Tyto opravy byly hrazeny ze sbírky občanů, obce a farnosti, která přispěla částkou 10.000 Kč.

Okenice kostela ve věži v Otnicích
Toman Rostislav z Bošovic
62.000
Žlaby, obrubníky a oblázky kolem kostela v Otnicích
František Klvač z Otnic
30.000
Oprava kříže před kostelem v Otnicích
kovářství Oldřich Bartošek z Křenovic
zlacení Zdeněk Mayer z Brna

20.000

PŘÍJMY 2002:

Sbírky 247.000
Nájemné (od roku 2002 telefonní stanice Eurotel ve věži kostela v Otnicích)  

62.000

 

Celkem 309.000

VÝDAJE 2002:

Režijní náklady 156.000
Opravy 128.000
Odeslané sbírky vyhlášené biskupstvím 59.000
Celkem 343.000

 

2001

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2001:

*V kostele v Otnicích se konal 7. ledna koncert. Smíšený otnický
chrámový sbor, řízený Jiřím Martináskem, zpíval část žarošické mše.
Na saxofon a na varhany hrála i mladinká neteř sbormistra Hana
Martinásková.
*14. ledna byl v kostele v Otnicích vánoční koncert domova LILA.
*Po mnoha letech se slavilo Boží Tělo venku – oltář byl na farní
zahradě.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal náš farář požehnání stárkům.
*V srpnu 2001 nastoupil do farnosti Otnice a Bošovice nový farář
P. Pavel Buchta, který vystřídal P. Jana Pilera, jenž odešel
do Olešnice na Moravě.

P. Pavel Buchta se narodil 28. 4. 1961 v Brně. Pochází z Blažovic,
farnost Tvarožná. Vystudoval gymnázium v Bučovicích.
V roce 1980 nastoupil do semináře v Litoměřicích.
V roce 1982 – 1984 během studia vykonal vojenskou službu.
28. června 1987 byl v Brně na Petrově vysvěcen na kněze
olomouckým biskupem Josefem Vranou.
Jeho působiště:
1987 – Brno, Minorité
1988 – Rajhrad
1989 – Domamil
1990 – Znojmo – Přímětice a Šatov
1991 – Štitary a Vranov nad Dyjí
1996 – Sloup v Moravském krasu
1998 – Křtiny
2001 – Otnice, Bošovice (do roku 2005 také Kobeřice)

*V prosinci byly podány do Ženevy žádosti na odškodnění
za odebrané zvony ve II.světové válce ze všech kostelů ČR.

Poutě:
*Hluboké Mašůvky – 7. července
*Žarošice – na Fatimský den 13. během letní poutní sezony

Farní tábor:
Tábor se konal 7. – 14. července na Želetavce u Bítova a zúčastnilo se ho 57 dětí. Téma tábora bylo „Středověcí rytíři“.

STATISTIKA a MATRIKA 2001:

Křty – 12
*Václav Fiala, Petra Mezulániková, Sára Sadílková – z Otnic
*Jakub Svoboda, Kateřina a Martin Adámkovi,
Gabriela Vylitová, David Vozdecký – z Lovčiček
*Adéla Škodová, Jakub Kunderka, Ivo Novák – z Milešovic
*Robin Ondráček – z Kobeřic

Církevní svatby – 5
*Jaroslav Bělehrádek (Otnice) a Lea Málková (Otnice)
*Miroslav Volša (Brno) a Michaela Menoušková (Otnice)
*Antonín Novák (Milešovice) a Petra Jelínková (Milešovice)
*Vlastislav Tesař (Přeskače) a Edita Havlíčková (Otnice)
*František Klvač (Otnice) a Věra Poláková (Brno)

Církevní pohřby – 14
*Antonie Slezáková, Marie Masařová, Marie Hložková – z Otnic
*Petr Burian, Marie Hrozková, Oldřich Odehnal,
Alois Němec, Jaroslav Fiala, Jarmila Višňová – z Lovčiček
*Božena Ondrová, Hedvika Jurásková,
Antonie Křivánková, Bohumila Šmorová – z Milešovic
*Františka Moudrá – ze Sokolnic

 

OPRAVY 2001:

Oprava exteriéru kostela v Otnicích:
Fasáda – barvy

80.000

Zednické práce na opravě fasády a terénních úpravách, František Klvač – Otnice

58.000

Doprava

13.000

Sanační omítky

41.500

Nátěr věže a rýn, Miloslav Nový – Bučovice

45.000

Montáž a zlacení kopule, horolezec Jiří Kroupa,
zlatník Vladimír Kučera

30.000

Výroba kříže, tubusu a báně, Libor Urbánek

5.000

Oprava oltářních obrazů v kapli v Milešovicích

14.000

 

ÚDRŽBA 2001:
*Vyjmuty staré listiny z věžní báně v Otnicích a vloženy nové.

PŘÍJMY 2001:

Sbírky 160.000
Dary 144.000
Dotace obce Otnice 80.000
Půjčky 170.000
Celkem 554.000

 

 

VÝDAJE 2001:

Režijní náklady (hlavně energie) 129.000
Opravy celkem 345.000
Odeslané sbírky vyhlášené biskupstvím 37.000
Celkem 511.000