Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014

Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014, v 19,00 hod., na

Přítomni:

Za děkanství: P. Mgr. Milan Vavro, ing. Pavel Galata

Za Farní radu: P. Mgr. Pavel Buchta, P. Mezuláník, L. Škoda, J. Doležalová, Mgr. L. Pšenáková, N. Matoušková, P. Prokop.

1) Jednání bylo zahájeno modlitbou.
2) Ing. Galata seznámil FR se záměrem zateplení půdy farní budovy minerální vatou. Jedná se asi o plochu 180 m2, předpokládané náklady cca 65-70 tis. Kč.
3)  Při přípravě projektu však byla zjištěna závažná závada na některých krovech a podsednicích, které jsou ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit. Následovala prohlídka půdy fary.  Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo rozhodnuto FR pozvat odbornou firmu se kterou ing. Galata spolupracuje, zmapovat rozsah poškození  a nechat vypracovat podrobnou cenovou nabídku. Následně bude, na základě cenové kalkulace a finančních možností, rozhodnuto o dalším postupu. (Rozdělení oprav na více etap). Zateplení stropu se tímto prozatím odsouvá. V rámci zjištění rozsahu poškození stropního dřevěného záklopu bylo doporučeno odkrýt v několika místech stávající podlahu a zjistit skutečný stav dřevěných desek a trámů na ně navazující. (zajistí někdo z farníků)
4) Farnost obdržela od Státních lesů v rámci církevních restitucí smlouvu na převod pozemků (lesů – fyzicky jsou to větrolamy) p.č. 2491, 2779 a 2966 v k.ú. Otnice. Pan farář P. Buchta zjistí na obecním úřadě o které parcely se jedná a v jakém jsou stavu. Následně podepíše veškeré smlouvy a návrh na vklad. Farnost pozemky neodmítne.
5) Veškerou účetní agendu Farnosti převezme a povede p. Doležalová Josefka Lovčičky. P. Vavro s P. Buchtou prověří možnost internetového bankovnictví s tím, že by bankovní  převody prováděla účetní p. Doležalová. Bude také nutné  provést inventury a soupisy veškerého majetku a nájemních, případně i dalších smluv za účelem kontroly jejich úhrad. Kopie smluv obdrží p. Doležalová od P. Buchty.
6) Ing. Galata zajistí ocenění (nabídku) odborné firmy na opravu omítky věže kostela sv. Aloise v Otnicích. Bylo doporučeno zajistit opravu a tím zamezit zvětšení rozsahu poškození.

Finance: K 31.8.2014 disponovala farnost Otnice cca 148 tis. Kč, na účtu.

Jednání Farní rady bylo ukončeno modlitbou.

Zapsal: P. Prokop

Zápis č. 1/2013 ze zasedání členů farní rady

Zápis č. 1/2013
ze zasedání členů farní rady z farnosti Otnice dne 24.10.2013

Přítomni: P.Buchta, Prokop, Matoušková, Mezuláník, Mgr.Pšenáková, Škoda, Konečný
Hosté: Jan Bílek – Lovčičky

Pan Jan Bílek z Lovčiček informoval členy farní rady o možnosti přístupu na internetové stránky Farnosti Otnice a jejich doplňování o potřebné informace. Zhodnotil tyto internetové stránky jako dobře fungující, ale málo aktivní. Je třeba stále aktualizovat a dodávat další informace (články, postřehy, zkušenosti, rady atd.).
Stránky mají název Římskokatolické farnosti Otnice a Bošovice

adresa: www.otnice.9e.cz

Kontakty na administrátora:
bilek.h<zavinac>gmail.com
tel: po domluvě na e-mailu

1) Členové farní rady se zabývali možností pořídit do kostela v Otnicích novou zpovědní skříň. P.Buchta informoval členy, že zpovědní skříň byla původně určena do farnosti Vážany, kde ji však nebudou instalovat. Ve čtvrtek 31.10.se pojedou podívat do Němčan, kde se skříň vyrábí P.Buchta+Mezuláník Pavel + Mezuláník Josef .
Předpokládaná cena 30-35.000,- Kč.

2) Členové farní rady se zabývali možností instalace vysílače dalšího telekomunikačního operátora. Je připravena k podpisu nájemní smlouva, ke které však mají členové farní rady tyto připomínky:
– jak budou vyrobena a instalována střešní okna
– umístění žebříků
– smluvní ošetření prodeje el. energie (nemáme autorství)
– velikost hlavního jističe (jaký bude odběr)
– vyvolat jednání se stávajícím nájemcem (O2) ohledně 3.osoby (kontrola nájemní smlouvy s O2, zda může být i druhý nájemce, aby se vzájemně nerušil signál)
– ošetřit ve smlouvě případné reklamace stavebních úprav na vlastní náklady Starosta obce, pan Prokop zajistí kontrolu nájemní smlouvy a s novým nájemcem bude jednat o výše uvedených připomínkách.

Zapsal: Pavel Mezuláník 25.10.2013

Zápis č. 2

Zápis č. 2/2012

ze zasedání členů farní rady z farnosti Otnice dne 10.7.2012

Přítomni: P.Buchta, Hudcová, Prokop, Martinásek, Matoušková, Mezuláník

Hosté: Jan Bílek – Lovčičky
Ing. Pavel Galata – technický administrátor

Pan Jan Bílek z Lovčiček představil členům farní rady návrh nových internetových stránek Farnosti Otnice, které by zahrnovali informace z obcí Otnice, Lovčičky , Milešovice, Bošovice.
Stránky mají název FARNOST OTNICE
Pan Bílek bude po spuštění hlavní administrátor stránek a v jednotlivých obcích budou mít vybraní farníci povolení vstoupit do editace stránek. Odkaz na farní stránky bude také z obecních stránek obce Otnice

adresa: www.otnice.9e.cz
Kontakty na administrátora:

bilek.h@gmail.com

tel: na dotaz e-mailem
Členové farní rady přijali tento návrh a souhlasí se spuštěním nových internetových stránek.

Ing. Pavel Galata – technický administrátor děkanství provedl výběrové řízení na zhotovení nových vchodových dveří do kostela. Bylo osloveno 5 firem. Nabídku zaslaly 4 firmy. Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

FIRMA

Zhotovení nových dveří

Oprava stávajících dveří

Pavézka Jan, Křižanovice

60 000,- Kč

55 000,-Kč

Brtník Antonín, Pozořice

84 768,-Kč

67 800,-Kč

Smutný Jan, Slavkov u Brna

59 000,-Kč

20 000,-Kč

Stolařství Adamec, Rousínov

77 040,-Kč

neuvedeno

Je nutno také zrestaurovat ostění vchodových dveří, které je ve velmi špatném technickém stavu. Na tuto výzvu se ozvala firma:
Tomáš Petržela ze Znojma, který je schopen ostění dveří zrestaurovat za cenu 22 500,-Kč.
Přítomní členové farní rady rozhodli, že z důvodu finanční situace farnosti, nelze uskutečnit obě akce současně – restaurování ostění dveří a zhotovení nových dveří.
Rozhodlo se, že se nejprve provede oprava ostění a zhotovení nových dveří by se realizovalo později (až bude dostatek financí).
Ing. Galata předložil znalecký posudek , který posuzuje situaci stromů kolem kostela a jejich následné prořezání.
Restaurování 2 obrazů v kostele Lovčičky:
Souhlas Národního památkového ústavu s podmínkou, že po demontáži budou obrazy podrobeny doplňující prohlídkou.
Po objasnění situace s p.Doležalem (Lovčičky) se bude dál řešit tento restaurátorský záměr.
Předběžná cena:
Obraz sv.Jan Nepomucký :
plátno – 35 000,-Kč
rám – 32 000,-Kč
Obraz sv. Mikuláš :
Plátno – 33 000,-Kč
rám -32 000,-Kč

ZVONY OTNICE:
Členové farní rady projednali další úkoly k zajištění akce: „Žehnání nových zvonů v Otnicích“.
Zvony jsou připraveny k odlití. Zdobil ak.sochař Otmar Oliva z Velehradu. Zdobení zvonů přímo v Passau byli přítomni i zástupci obce i farnosti. Na odlévání zvonů by bylo lepší, kdyby jelo méně lidí, protože dílna není moc velká.
Dne 17.7.2012 byly pro otnický kostel v Passau ve firmě Rudolf Perner odlity zvony sv. Ludmila a sv. Alois.
Odlévání se zúčastnila delegace zástupců obce i farnosti.

Příprava programu žehnání zvonů dne 16.9.2012
9,30 – 10,00 Žehnání zvonů
10,00 – 11,00 Demontáž stávajícího zvonu a montáž nových zvonů
11,00 – 12,00 Mše sv.

Je potřeba zajistit koláče na rozdávání. P.Buchta vyhlásí při ohláškách, zda budou mít ženy ve farnosti zájem napéct koláče.
Budou přítomny krojované děti.
Hudba – Zlaťanka (P.Buchta se spojí s kapelníkem ohledně písní, které se budou zpívat při žehnání zvonů).
Ozvučení venku zajistí TJ Sokol Otnice.
Pozvánku navrhne pí. Silvie Makovská.
Ozdobení zvonů – krušpánek, mašle.
Natáčení zvonů-p.Zvěřina .
Pozvat na natáčení také televizi NOE.
Pan Horák z Bošovic zajistí na sobotu demontáž okna na věži.
Přívod elektrického vedení do věže – p. Viliš.
Po mši sv. bude v Pohostinství u Marků společný oběd pro hosty:
Juránek, Nečasová (JmK), kněží, zástupci z Biskupství, starostové okolních obcí, zastupitelé, významní sponzoři, zástupci firem z Otnic.
P.Buchta zajistí památeční obrázky.

Příští zasedání farní rady Otnice bude řešeno operativně dle potřeby na zajištění žehnání zvonů.

Zapsal: Pavel Mezuláník 23.7.2012

Zápis č.1/2012

Zápis č. 1/2012
z prvního setkání členů farní rady z farností Otnice a Bošovice

Přítomni:
P.Buchta, Škoda, Doležal, Hudcová, Konečný, Prokop, Pšenáková,
Martinásek, Matoušková, Mezuláník J., Mezuláník P., Barták,
Bohdálková, Čáp, Horák, Hradská, Procházková
Host:
P.Vavro

1) Otec děkan přítomné seznámil s povinnostmi a právy členů farní rady.
Poté byli navrženi 4 členové do Ekonomické rady za farnost Otnice a 3
členové za farnost Bošovice.
2) Za farnost Otnice byli navrženi: Škoda, Doležal, Prokop, Mezuláník P.
3) Za farnost Bošovice byli navrženi: Hradská, Horák, Procházková
4) Navržení členové Ekonomické rady farností Otnice a Bošovice poté složili
slib a svým podpisem potvrdili jmenovací listinu

Návrhy a náměty z farností Bošovice a Otnice:

– Zájezd do Žďáru nad Sázavou v úterý Svatého týdne před
velikonocemi. Udělat průzkum, kolik lidí by mělo zájem. V případě
zájmu by se přidal i Slavkov

– 17.2.2012 se koná Děkanský ples v Drnovicích. Plakátky co nejdříve
vyvěsit do nástěnek. Vstupenky jsou už jen na galerii.

– Donáška sv. přijímání nemocným každou neděli po mši sv. Na
nástěnky dát informaci pro zájemce

– Farní tábor se bude konat 2.8.-13.8. 2012. Dětský tábor „JITŘENKA“ u
Poličky

– Bude se konat Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (od
15 let, udělat průzkum, jestli bude mít mládež zájem)

– Stříhání stromků na farní zahradě, oprava zídky za kostelem. Od
1.3.2012 je nutné kontaktovat Ing.Pavla Galatu , který je novým
technickým administrátorem

– Ořez stromů kolem kostela

– Kostel sv. Václava v Lovčičkách – oprava fasády, oplechování.
Kontaktovat technického administrátora (Ing. Galata)

– Z důvodu úspory energie zjistit stav elektroměrů a finančních sazeb –
na faře a v přifařených kostelích

– Výmalba na faře (jedna místnost pro maminky). Konzultace
s technickým administrátorem. Velké opravy nad 10.000 Kč hlásit
děkanovi, nad 50.000 Kč hlásit biskupství.

– Sbírka na zvony. V březnu velká propagace ( Otnický zpravodaj,
nutnost co nejčastěji hlásit stav financí na účtu)

V Bošovicích bude další jednání farní rady po dohodě všech členů koncem
února

V Otnicích bude další jednání farní rady operativně vyhlášeno podle potřeby při
nákupu a instalaci nových zvonů.

Zapsal: Pavel Mezuláník
23.1.2012

Zápis č. 1/2012

Farní rada Otnice ze dne 23.1.2012

Hlavním bodem jednání farní rady Otnice byl nákup nových zvonů pro kostel
sv. Aloise v Otnicích. Starý zvon z roku 1620 je již z výroby poškozený a tak
se po několikaletém úsilí rozhodlo o nákupu nových zvonů. Velkou oporou
při organizaci nákupu zvonů je Obecní úřad v Otnicích, který zajišťuje jak
komunikaci s dodavatelskou firmou, tak i zajišťování finančních prostředků od
sponzorů.
Doporučení od P. Jandy z biskupství je, aby zvony měli tón d2 a h1.

Návrhy zvonů:
1. Malý zvon (asi 250 kg) s názvem sv. Ludmila
2. Velký zvon (asi 300 kg) s názvem sv. Alois

Akad. arch. Otmar Oliva z Velehradu navrhne výzdobu zvonů. Výroba zvonů
se nestihne do 15.června , jak se předpokládalo. Další termín dokončení je
polovina září.
Byl navržen termín svěcení nových zvonů na den 16.9.2012, kdy má svátek
sv.Ludmila

SVĚCENÍ ZVONŮ V OTNICÍCH – NEDĚLE 16.9.2012

Vršek: název a logo firmy, která zvon vyrobila
Střed: reliéf světce + znak obce
Spodek: modlitba

Pozvání na svěcení:
generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
(biskup Mons. Vojtěch Cikrle) -?
Opat Rudolf Kosík- ?

Při instalaci zvonů budou nutné úpravy na věži:
– vybourání okenice
– demontáž vysílače firmy Telefónica O2 (nutno nahlásit 2 měsíce předem)

Na odlévání zvonů pojedou do Passau zástupci obce i farnosti, natáčení
odlévání a fotodokumentace.

Částka na účtu ke dni 20.1.2012 je cca 400.000,- Kč. Na zaplacení zálohy je to
dostačující, ale je potřeba co nejdříve a hlavně často hlásit stav peněz na účtu.

Od starosty obce přišla nabídka na telefonické připojení a internet od
fa.Fryc Jiří, která v obci zabezpečuje TKR a bezdrátové připojení k internetu.
Doporučuje se z důvodu ušetření finančních prostředků na provoz fary.

Inventury odeslány na biskupství. Inventář – dofocení karet, ocenění, vyškolení
administrátora. Další Inventury provést do konce roku 2012 – vyčkat , až bude
vše oceněno.

Jednání ukončeno ve 21,15 hod.

Dne 23.1.2012

zapsal: Pavel Mezuláník