2012

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST OTNICE NA ROK 2012:
Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ (Jan 6,8 – 10a)

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2012:
*V sobotu 7.1. proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Za hezkého počasí chodili po domech 4 skupinky koledníků. Vedoucím sbírky byl Michal Jelínek. Výtěžek TKS v Otnicích činil 35.572,- Kč.
*V době postní jsme se každou neděli modlili Křížovou cestu.
*V neděli 1.4. se v kostele v Otnicích konal Adorační den.
*30. dubna oslavili 50. výročí své církevní svatby naši věrní farníci paní Hedvika a pan Josef Mezuláníkovi.
*V pátek 1.6. se konala v České republice Noc kostelů. Bylo zaznamenáno více než 400 tisíc návštěvnických vstupů.
*Na hody sv. Aloise v Otnicích dal náš o. Pavel požehnání stárkům.
*28. června oslavil náš o. Pavel Buchta 25. výročí kněžského svěcení.
*Ve dnech 11. – 15. července se konala v Brně na výstavišti Charismatická katolická konference, jejíž motto bylo: „Máme proč se veselit a radovat.“
*V úterý 17.7. proběhlo ve firmě Perner v německém městě Passau odlévání nových otnických zvonů. Odlévání se zúčastnila delegace z Otnic se starostou Pavlem Prokopem, místostarostou Pavlem Muricem, naším farářem otcem Pavlem, kameramanem, tlumočnicí a několika farníky.
*Během letních prázdnin a začátkem září probíhala intenzivní příprava na Slavnost žehnání nových otnických zvonů. V pátek před Slavností sloužil mši svatou v Otnicích děkan Milan Vavro. V sobotu krásně vyzdobily kostel paní Hedvika Mezuláníková a paní Emílie Buchtová. Ve školní kuchyni napeklo 13 farnic a školních kuchařek 1 500 koláčů.

Neděle 16. 9. – svátek sv. Ludmily

Slavnost žehnání nových otnických zvonů sv. Aloise a sv. Ludmily
Program:
*žehnání nových zvonů spuštění starého zvonu z věže vytažení nových zvonů
*Slavnostní mše svatá v kostele
*první vyzvánění

Nové zvony požehnal Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Akce se zúčastnilo okolo 400 lidí. Přítomen byl i náměstek hejtmana JMK a senátor ČR Ing. Stanislav Juránek, akademický sochař Otmar Oliva, náš děkan Mgr. Milan Vavro a Mons. Václav Fišer z Hustopečí u Brna.
Během celého obřadu hrála převážně dechová kapela Zlaťanka. Slavnostní ráz dotvářela krojovaná mládež v otnických krojích (6 chlapců a 6 dívek), která nesla prapory obcí Otnice, Lovčičky a Milešovice. Ve slavnostních uniformách a se svými prapory byli přítomni také hasiči ze všech tří obcí naší farnosti. Na sbírce při mši svaté se vybralo 38 tisíc korun.
Po mši svaté jsme se společně pomodlili modlitbu Anděl Páně a poprvé slyšeli vyzvánět naše nové zvony. Ženy a mládež potom nabízely všem přítomným koláče. Na závěr se konal v pohostinství U Marků pro pozvané hosty slavnostní oběd. Na výborné knedlíčkové polévce a svíčkové si pochutnalo 166 hostů.

Technické údaje:
*Zvony odlila firma Perner v německém městě Passau.
*Formy obou zvonů vyzdobil v Pasově akademický sochař z Velehradu pan Otmar Oliva.
*Větší zvon sv. Alois – váha 392 kg, průměr zvonu 830 mm, tón h1
*Menší zvon sv. Ludmila – váha 215 kg, průměr zvonu 680 mm, tón d2

*Myšlenka pořídit nový zvon vznikla již před mnoha lety – stávající zvon odlitý roku 1626 nebyl totiž po stránce akustické dostatečně usměrněn. Myšlenku znovu oživil náš varhaník Jiří Martinásek, a když rodina Hložkova nabídla významný dar (pokud zvon ponese jméno Ludmila po jejich mamince), bylo rozhodnuto. Během příprav na uzavření smlouvy přišel náš farář o. Pavel s myšlenkou, zda by nebylo lepší řešit současně oba zvony. Po finanční analýze byla tato myšlenka schválena.
*Celá akce „Zvony“ (plány, příprava, realizace) byla uskutečněna za velmi výrazné pomoci obce Otnice.
*Starý zvon bude trvale umístěn v kostele.

*V létě 2012 byly spuštěny nové internetové stránky farností Otnice a Bošovice. Webové stránky sestavil Ing. Jan Bílek z Lovčiček, který je hlavním administrátorem stránek.
*V sobotu 22.9. se konalo v Brně Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas. Tohoto setkání se zúčastnil i náš KaPr – pan Josef Mezuláník.
*Ve čtvrtek 11.10. začal Rok víry, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu.
*V sobotu 13.10. proběhlo v Praze, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Blahořečení 14 pražských mučedníků.
*Starosta Otnic a člen Farní rady Pavel Prokop svolal na středu 24.10. první schůzku ohledně dopsání farní kroniky.
*Dne 8.11. přijali poslanci ČR Návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi.
*V prosinci přišel do otnického kostela svatý Mikuláš a obdaroval naše děti. Účast na mikulášské nadílce byla velmi slabá.
*Během adventu byly slouženy každou sobotu ráno mše sv. – Roráty.
*Čtvrtou neděli adventní odpoledne uspořádali farníci v Lovčičkách Živý betlém. Přes nepřízeň počasí byla účast vysoká. Navečer proběhla v kostele v Otnicích adorace s možností svátosti smíření, kterou farníci hojně využili.
*Na Štědrý den opět hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo, jako symbol Kristovy lásky a pokoje.

Poutě:
*Žarošice – v měsíci květnu, červnu, srpnu, září a říjnu vždy 13. na Fatimský den
*Březina – pátek 13. července
*Červený kříž na Těšance – sobota 28. dubna
*Podivín, Mikulčice, Křepice – v sobotu 27.10. uspořádala farnost Otnice spolu s farností Bošovice celodenní pouť na poděkování Bohu za přijaté dary během církevního roku. Společně s naším otcem jsme slavili mši svatou v Podivíně, prohlédli si Památník Velké Moravy, naobědvali se v Mikulčicích a za vydatného deště se pomodlili na krásné Křížové cestě v Křepicích.

Duchovní obnovy:
Některé naše farnice se zúčastnily jarní a podzimní obnovy pro ženy ve Slavkově u Brna:
*18.3. – Vnitřní uzdravení – kázal P. Ing. Mgr. Adolf Jiří Pleskač
*24.3. – Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? kázal P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM. Conv.
*10.11. – Bůh je síla má – kázal P. Adam Rucki
*V neděli 9.12. proběhla v Otnicích Adventní duchovní obnova s jáhnem a kadeřníkem Mgr. Janem Špilarem na téma „Čekání v tichu“ a „Rodinné a manželské vztahy“. Obnovy se zúčastnilo jen 20 lidí.
*V listopadu náš farář o. Pavel absolvoval exercicie v Piešťanech.

Fando:
*leden – MUDr. František Havlát: Nemoc a zdraví
*únor – děkan Mgr. Milan Vavro: Cyril, Metoděj a jejich žáci
*duben – salesiánka J. Kotrašová: Je lepší život s Bohem nebo bez
něj?
*červen – Farní odpoledne:
V neděli 17.6. jsme se sešli za krásného počasí na farní zahradě. Děti nám zahrály divadlo O hodináři Pérkovi, hrála nám cimbálová muzika Primáš z Boleradic, losovali jsme tombolu, pochutnávali si na občerstvení a opékali špekáčky. Vydařené akce se zúčastnilo asi 50 lidí včetně salesiánů z Brna Žabovřesk a našeho děkana o.Milana.
*listopad – vojenský kaplan Kpt. Mgr. Jan Pacner nám vyprávěl o své misi v Kosovu.

Farní tábor:
*Letošní farní tábor se konal v Jedlové u Poličky ve dnech 3. – 12. srpna. Tábora na téma „Záchranný kruh“ se zúčastnilo 85 dětí.
*Hlavní vedoucí farního tábora Hynek Spáčil z Kobeřic zorganizoval s pomocí ostatních vedoucích Setkání táborníků, které se konalo 23. září na farní zahradě. Akce se zúčastnilo asi 30 táborníků a náš otec Pavel. Tradičně se hrálo, zpívalo a skotačilo.

Farní rada:
*V pondělí 23. ledna proběhlo na faře v Otnicích první zasedání nově zvolené Farní rady farnosti Otnice a farnosti Bošovice. Zasedání se zúčastnil i děkan o. Milan Vavro. Nově zvolení členové složili přísahu a domluvili se, že FR jednotlivých farností budou zasedat zvlášť. Funkční období FR v Otnicích bylo odsouhlaseno na 5 roků.

Předseda pastorační a ekonomické rady:
P. Pavel Buchta – z titulu své funkce.

Pastorační rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Za Otnice – Mezuláník Pavel, Matoušková Naďa, Mezuláník Josef
(přenechal své členství)
Za Lovčičky – Konečný Robert, Hudcová Jana
Za Milešovice – Škoda Leoš

Členové jmenovaní farářem:
Za Otnice – Prokop Pavel, Pšenáková Ludmila, Martinásek Jiří
Za Lovčičky – Ing. Doležal Pavel

Ekonomická rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Prokop Pavel, Mezuláník Pavel, Škoda Leoš, Ing. Doležal Pavel.

*FR Otnice zasedala letos několikrát během měsíce června, srpna a září kvůli přípravě Slavnosti žehnání nových otnických zvonů.

Modlitební společenství:
se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě

STATISTIKA a MATRIKA 2012:

Křty – 17
*Berenika Buchtová, Jakub Jochman, Tomáš Vojta – z Otnic
*Veronika Maresová, Klára Bílková – z Lovčiček
*Aneta Rafajová, Ondřej a Martin Postbieglovi, Patrik Gottwald, Patrik Pšenica – z Milešovic
*Jakub Mifek – z Velkých Hostěrádek
*Adam Filipčík – z Pardubic
*Elena a Klára Chromíkovi – ze Zbýšova
*David Tesař – z Bořitova
*Tomáš Budinský – z Jiříkovic
*Marek Vacata – z Újezda u Brna

Církevní svatby – 3

*Stanislav Marek (Lovčičky) a Veronika Brtníková (Lovčičky)
*Martin Bartoš (Lovčičky) a Andrea Lukšová (Lovčičky)
*Petr Hasala (Bučovice) a Kamila Daňhelová (Otnice)

Církevní pohřby – 11
*Ivo Kraus, Jiřina Dobšáková, Emilie Jelínková, Květa Černá, Jaromír Mezuláník, Marie Svobodová, Jaroslav Divácký – z Otnic
*Marie Kratochvílová – z Lovčiček
*Jan Mareček, Pavel Masař – z Milešovic
*Marie Salajková – Klobouky u Brna

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY a ÚDRŽBA 2012:
*Nová elektrika ke zvonům a varhanům v Otnicích
*Oprava hromosvodů na kostele v Otnicích
*Zpevnění stolice na zvony ve věži kostela v Otnicích dělala obec a Josef Mezuláník
*Přeložení zámkové dlažby vedle fary Josef Mezuláník a Štěpán Strapina
*Oprava farní zdi mezi kostelem a farou Arnošt Kolbábek, František Buchta, Jan Rafaj
*Oprava hlavních dveří kostela v Otnicích, kytování, nátěr dřeva Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
*Malování na faře v Otnicích: schodiště, v přízemí kuchyně, kancelář, chodba a WC
*Vyčištění podstavce kříže před kostelem v Otnicích
*Prořezání větví stromů na farní zahradě a kolem kostela v Otnicích
*Oprava věžních hodin kostela v Otnicích – Kocourek z Křenovic

Restaurování obrazu sv. Václava v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
32.000
Nový plynový kotel Baxi na faru 40.000
Oprava ostění dveří kostela v Otnicích 22.000
Nové zvony do kostela v Otnicích 962.000

VYÚČTOVÁNÍ – NOVÉ ZVONY OTNICE

Příjmy na nové zvony:

Sbírky při bohoslužbách a při žehnání 84.000
Dobrovolní dárci – občané a farníci 250.670
Dobrovolní dárci – kraj, obce, firmy 627.000
Celkem 961.000

Výdaje za nové zvony:

Výroba zvonů a příslušenství – firma Perner Pasov 837.417
Výzdoba zvonů – Otmar Oliva 56.000
Kolaudace zvonů 3.867
Elektrifikace věže, zámečnické práce, jeřáb 31.943
Překlady, kapela, výzdoba, pohoštění 33.109
Celkem 962.336

PŘÍJMY 2012:

Nájmy 25.000
Sbírky 193.000
Dary 500.000
Dotace JMK na zvony 150.000
Dotace obce Lovčičky na obraz 30.000
Celkem 898.000

VÝDAJE 2012:

Režijní náklady 277.000
Opravy 123.000
Odeslané sbírky 32.000
Zvony – údaj za rok 2012 837.000
Celkem 1.269.000

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Kronika a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář