2012

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST OTNICE NA ROK 2012:
Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ (Jan 6,8 – 10a)

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2012:
*V sobotu 7.1. proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Za hezkého počasí chodili po domech 4 skupinky koledníků. Vedoucím sbírky byl Michal Jelínek. Výtěžek TKS v Otnicích činil 35.572,- Kč.
*V době postní jsme se každou neděli modlili Křížovou cestu.
*V neděli 1.4. se v kostele v Otnicích konal Adorační den.
*30. dubna oslavili 50. výročí své církevní svatby naši věrní farníci paní Hedvika a pan Josef Mezuláníkovi.
*V pátek 1.6. se konala v České republice Noc kostelů. Bylo zaznamenáno více než 400 tisíc návštěvnických vstupů.
*Na hody sv. Aloise v Otnicích dal náš o. Pavel požehnání stárkům.
*28. června oslavil náš o. Pavel Buchta 25. výročí kněžského svěcení.
*Ve dnech 11. – 15. července se konala v Brně na výstavišti Charismatická katolická konference, jejíž motto bylo: „Máme proč se veselit a radovat.“
*V úterý 17.7. proběhlo ve firmě Perner v německém městě Passau odlévání nových otnických zvonů. Odlévání se zúčastnila delegace z Otnic se starostou Pavlem Prokopem, místostarostou Pavlem Muricem, naším farářem otcem Pavlem, kameramanem, tlumočnicí a několika farníky.
*Během letních prázdnin a začátkem září probíhala intenzivní příprava na Slavnost žehnání nových otnických zvonů. V pátek před Slavností sloužil mši svatou v Otnicích děkan Milan Vavro. V sobotu krásně vyzdobily kostel paní Hedvika Mezuláníková a paní Emílie Buchtová. Ve školní kuchyni napeklo 13 farnic a školních kuchařek 1 500 koláčů.

Neděle 16. 9. – svátek sv. Ludmily

Slavnost žehnání nových otnických zvonů sv. Aloise a sv. Ludmily
Program:
*žehnání nových zvonů spuštění starého zvonu z věže vytažení nových zvonů
*Slavnostní mše svatá v kostele
*první vyzvánění

Nové zvony požehnal Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Akce se zúčastnilo okolo 400 lidí. Přítomen byl i náměstek hejtmana JMK a senátor ČR Ing. Stanislav Juránek, akademický sochař Otmar Oliva, náš děkan Mgr. Milan Vavro a Mons. Václav Fišer z Hustopečí u Brna.
Během celého obřadu hrála převážně dechová kapela Zlaťanka. Slavnostní ráz dotvářela krojovaná mládež v otnických krojích (6 chlapců a 6 dívek), která nesla prapory obcí Otnice, Lovčičky a Milešovice. Ve slavnostních uniformách a se svými prapory byli přítomni také hasiči ze všech tří obcí naší farnosti. Na sbírce při mši svaté se vybralo 38 tisíc korun.
Po mši svaté jsme se společně pomodlili modlitbu Anděl Páně a poprvé slyšeli vyzvánět naše nové zvony. Ženy a mládež potom nabízely všem přítomným koláče. Na závěr se konal v pohostinství U Marků pro pozvané hosty slavnostní oběd. Na výborné knedlíčkové polévce a svíčkové si pochutnalo 166 hostů.

Technické údaje:
*Zvony odlila firma Perner v německém městě Passau.
*Formy obou zvonů vyzdobil v Pasově akademický sochař z Velehradu pan Otmar Oliva.
*Větší zvon sv. Alois – váha 392 kg, průměr zvonu 830 mm, tón h1
*Menší zvon sv. Ludmila – váha 215 kg, průměr zvonu 680 mm, tón d2

*Myšlenka pořídit nový zvon vznikla již před mnoha lety – stávající zvon odlitý roku 1626 nebyl totiž po stránce akustické dostatečně usměrněn. Myšlenku znovu oživil náš varhaník Jiří Martinásek, a když rodina Hložkova nabídla významný dar (pokud zvon ponese jméno Ludmila po jejich mamince), bylo rozhodnuto. Během příprav na uzavření smlouvy přišel náš farář o. Pavel s myšlenkou, zda by nebylo lepší řešit současně oba zvony. Po finanční analýze byla tato myšlenka schválena.
*Celá akce „Zvony“ (plány, příprava, realizace) byla uskutečněna za velmi výrazné pomoci obce Otnice.
*Starý zvon bude trvale umístěn v kostele.

*V létě 2012 byly spuštěny nové internetové stránky farností Otnice a Bošovice. Webové stránky sestavil Ing. Jan Bílek z Lovčiček, který je hlavním administrátorem stránek.
*V sobotu 22.9. se konalo v Brně Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas. Tohoto setkání se zúčastnil i náš KaPr – pan Josef Mezuláník.
*Ve čtvrtek 11.10. začal Rok víry, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu.
*V sobotu 13.10. proběhlo v Praze, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Blahořečení 14 pražských mučedníků.
*Starosta Otnic a člen Farní rady Pavel Prokop svolal na středu 24.10. první schůzku ohledně dopsání farní kroniky.
*Dne 8.11. přijali poslanci ČR Návrh zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi.
*V prosinci přišel do otnického kostela svatý Mikuláš a obdaroval naše děti. Účast na mikulášské nadílce byla velmi slabá.
*Během adventu byly slouženy každou sobotu ráno mše sv. – Roráty.
*Čtvrtou neděli adventní odpoledne uspořádali farníci v Lovčičkách Živý betlém. Přes nepřízeň počasí byla účast vysoká. Navečer proběhla v kostele v Otnicích adorace s možností svátosti smíření, kterou farníci hojně využili.
*Na Štědrý den opět hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo, jako symbol Kristovy lásky a pokoje.

Poutě:
*Žarošice – v měsíci květnu, červnu, srpnu, září a říjnu vždy 13. na Fatimský den
*Březina – pátek 13. července
*Červený kříž na Těšance – sobota 28. dubna
*Podivín, Mikulčice, Křepice – v sobotu 27.10. uspořádala farnost Otnice spolu s farností Bošovice celodenní pouť na poděkování Bohu za přijaté dary během církevního roku. Společně s naším otcem jsme slavili mši svatou v Podivíně, prohlédli si Památník Velké Moravy, naobědvali se v Mikulčicích a za vydatného deště se pomodlili na krásné Křížové cestě v Křepicích.

Duchovní obnovy:
Některé naše farnice se zúčastnily jarní a podzimní obnovy pro ženy ve Slavkově u Brna:
*18.3. – Vnitřní uzdravení – kázal P. Ing. Mgr. Adolf Jiří Pleskač
*24.3. – Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? kázal P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM. Conv.
*10.11. – Bůh je síla má – kázal P. Adam Rucki
*V neděli 9.12. proběhla v Otnicích Adventní duchovní obnova s jáhnem a kadeřníkem Mgr. Janem Špilarem na téma „Čekání v tichu“ a „Rodinné a manželské vztahy“. Obnovy se zúčastnilo jen 20 lidí.
*V listopadu náš farář o. Pavel absolvoval exercicie v Piešťanech.

Fando:
*leden – MUDr. František Havlát: Nemoc a zdraví
*únor – děkan Mgr. Milan Vavro: Cyril, Metoděj a jejich žáci
*duben – salesiánka J. Kotrašová: Je lepší život s Bohem nebo bez
něj?
*červen – Farní odpoledne:
V neděli 17.6. jsme se sešli za krásného počasí na farní zahradě. Děti nám zahrály divadlo O hodináři Pérkovi, hrála nám cimbálová muzika Primáš z Boleradic, losovali jsme tombolu, pochutnávali si na občerstvení a opékali špekáčky. Vydařené akce se zúčastnilo asi 50 lidí včetně salesiánů z Brna Žabovřesk a našeho děkana o.Milana.
*listopad – vojenský kaplan Kpt. Mgr. Jan Pacner nám vyprávěl o své misi v Kosovu.

Farní tábor:
*Letošní farní tábor se konal v Jedlové u Poličky ve dnech 3. – 12. srpna. Tábora na téma „Záchranný kruh“ se zúčastnilo 85 dětí.
*Hlavní vedoucí farního tábora Hynek Spáčil z Kobeřic zorganizoval s pomocí ostatních vedoucích Setkání táborníků, které se konalo 23. září na farní zahradě. Akce se zúčastnilo asi 30 táborníků a náš otec Pavel. Tradičně se hrálo, zpívalo a skotačilo.

Farní rada:
*V pondělí 23. ledna proběhlo na faře v Otnicích první zasedání nově zvolené Farní rady farnosti Otnice a farnosti Bošovice. Zasedání se zúčastnil i děkan o. Milan Vavro. Nově zvolení členové složili přísahu a domluvili se, že FR jednotlivých farností budou zasedat zvlášť. Funkční období FR v Otnicích bylo odsouhlaseno na 5 roků.

Předseda pastorační a ekonomické rady:
P. Pavel Buchta – z titulu své funkce.

Pastorační rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Za Otnice – Mezuláník Pavel, Matoušková Naďa, Mezuláník Josef
(přenechal své členství)
Za Lovčičky – Konečný Robert, Hudcová Jana
Za Milešovice – Škoda Leoš

Členové jmenovaní farářem:
Za Otnice – Prokop Pavel, Pšenáková Ludmila, Martinásek Jiří
Za Lovčičky – Ing. Doležal Pavel

Ekonomická rada farnosti Otnice
Zvolení členové:
Prokop Pavel, Mezuláník Pavel, Škoda Leoš, Ing. Doležal Pavel.

*FR Otnice zasedala letos několikrát během měsíce června, srpna a září kvůli přípravě Slavnosti žehnání nových otnických zvonů.

Modlitební společenství:
se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě

STATISTIKA a MATRIKA 2012:

Křty – 17
*Berenika Buchtová, Jakub Jochman, Tomáš Vojta – z Otnic
*Veronika Maresová, Klára Bílková – z Lovčiček
*Aneta Rafajová, Ondřej a Martin Postbieglovi, Patrik Gottwald, Patrik Pšenica – z Milešovic
*Jakub Mifek – z Velkých Hostěrádek
*Adam Filipčík – z Pardubic
*Elena a Klára Chromíkovi – ze Zbýšova
*David Tesař – z Bořitova
*Tomáš Budinský – z Jiříkovic
*Marek Vacata – z Újezda u Brna

Církevní svatby – 3

*Stanislav Marek (Lovčičky) a Veronika Brtníková (Lovčičky)
*Martin Bartoš (Lovčičky) a Andrea Lukšová (Lovčičky)
*Petr Hasala (Bučovice) a Kamila Daňhelová (Otnice)

Církevní pohřby – 11
*Ivo Kraus, Jiřina Dobšáková, Emilie Jelínková, Květa Černá, Jaromír Mezuláník, Marie Svobodová, Jaroslav Divácký – z Otnic
*Marie Kratochvílová – z Lovčiček
*Jan Mareček, Pavel Masař – z Milešovic
*Marie Salajková – Klobouky u Brna

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY a ÚDRŽBA 2012:
*Nová elektrika ke zvonům a varhanům v Otnicích
*Oprava hromosvodů na kostele v Otnicích
*Zpevnění stolice na zvony ve věži kostela v Otnicích dělala obec a Josef Mezuláník
*Přeložení zámkové dlažby vedle fary Josef Mezuláník a Štěpán Strapina
*Oprava farní zdi mezi kostelem a farou Arnošt Kolbábek, František Buchta, Jan Rafaj
*Oprava hlavních dveří kostela v Otnicích, kytování, nátěr dřeva Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
*Malování na faře v Otnicích: schodiště, v přízemí kuchyně, kancelář, chodba a WC
*Vyčištění podstavce kříže před kostelem v Otnicích
*Prořezání větví stromů na farní zahradě a kolem kostela v Otnicích
*Oprava věžních hodin kostela v Otnicích – Kocourek z Křenovic

Restaurování obrazu sv. Václava v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
32.000
Nový plynový kotel Baxi na faru 40.000
Oprava ostění dveří kostela v Otnicích 22.000
Nové zvony do kostela v Otnicích 962.000

VYÚČTOVÁNÍ – NOVÉ ZVONY OTNICE

Příjmy na nové zvony:

Sbírky při bohoslužbách a při žehnání 84.000
Dobrovolní dárci – občané a farníci 250.670
Dobrovolní dárci – kraj, obce, firmy 627.000
Celkem 961.000

Výdaje za nové zvony:

Výroba zvonů a příslušenství – firma Perner Pasov 837.417
Výzdoba zvonů – Otmar Oliva 56.000
Kolaudace zvonů 3.867
Elektrifikace věže, zámečnické práce, jeřáb 31.943
Překlady, kapela, výzdoba, pohoštění 33.109
Celkem 962.336

PŘÍJMY 2012:

Nájmy 25.000
Sbírky 193.000
Dary 500.000
Dotace JMK na zvony 150.000
Dotace obce Lovčičky na obraz 30.000
Celkem 898.000

VÝDAJE 2012:

Režijní náklady 277.000
Opravy 123.000
Odeslané sbírky 32.000
Zvony – údaj za rok 2012 837.000
Celkem 1.269.000

 

2011

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2011:

*V pátek 7.1. navštívily děti z mateřské školy v Otnicích se svou učitelkou Dagmar Urbánkovou vánočně vyzdobený kostel.
*V sobotu 8. ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Letošní koledování si rozdělily čtyři skupiny dobrovolníků. Celkem se v Otnicích vybralo 30.419,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*Během měsíce ledna se ukončoval v naší farnosti

Seminář v Duchu Svatém:
7. – Duch Svatý tě včleňuje do Těla Kristova
8. – Duch Ježíše ti dává schopnost nést ovoce
*23. ledna proběhlo ukončení Semináře v Duchu Svatém, který v naší farnosti vedli farníci z Dolních Bojanovic pod dohledem svého faráře P. Petra Karase. Seminář byl zakončen mší svatou v kostele v Otnicích s modlitbou „Rozeslání ke službě Pánu a bližním“ a závěrečným agape na faře v Otnicích. Díky semináři vznikly 2 modlitební společenství, jedno ve farnosti Otnice a jedno ve farnosti Bošovice. Tyto společenství se budou scházet 1x za 14 dní k modlitbě.
*Dne 14. února Slavnostní mše svatá u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta zahájila za účasti českých a moravských biskupů tříletou přípravu české církve na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Příprava se zaměří k prožívání iniciačních svátostí. První rok to bude křest, poté biřmování a Eucharistie.
*V době postní jsme se opět modlili Křížovou cestu.
*20. března se konal v kostele v Otnicích koncert duchovní hudby Haydnova Velkopátečního oratoria „Sedm slov Vykupitelových„. Skladbu nastudoval soubor MUSICA NOVA. Koncert si vyslechli necelé čtyři desítky posluchačů.
*10. dubna na nedělní mši svaté v Otnicích zpívala Svatomichalská Gregoriánská schola.
*V dubnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd do Žďáru nad Sázavou na Pašijovou hru „Co se stalo s Ježíšem?“.
*Klub Blonďáků obnovil v Otnicích zvyk „hrkání“ na Velký pátek, kdy nezvoní kostelní zvony, protože „odletěly do Říma“.

Oslava 50. narozenin našeho faráře P. Pavla Buchty:
Po nedělní mši svaté 1. května jsme našemu otci popřáli a předali dárky. Společně jsme potom před otnickým kostelem zpívali za doprovodu tahací harmoniky, na kterou krásně hrál Jara Vacek. Taky jsme si pochutnávali na koláčích a vínu, které nám nechal připravit náš otec Pavel.

1. 5. 2011 – Blahořečení předcházejícího papeže Jana Pavla II. (6 let po jeho smrti)

*27. května se konala poprvé Noc kostelů také ve Slavkově a v Bošovicích.
*Boží Tělo jsme slavili venku – oltář byl v parku u sochy sv. Jana Nepomuckého.
*V neděli 19.6. skládaly ve Slavkově sestra Josefa a sestra Benedikta své Věčné sliby. V Otnicích se ten den konaly Aloiské hody. Stárkům požehnal v kostele náš o. Pavel.
*6. 7. se konala v Újezdě u Brna primice novokněze P. Jiřího Jeniše.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference. Motto „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5)
*V sobotu 20. srpna byla v kostele v Otnicích katolicko-pravoslavná svatba: nevěsta Lenka Kolková z Otnic – ženich Marian Manciu z Rumunska. Svatební obřad řídil náš otec Pavel spolu s pravoslavným knězem. Na obřadu byla přítomna i rodina ženicha z Rumunska, proto české slovo bylo překládáno i do rumunštiny. Na novomanžele čekal vedle kostela nazdobený kočár s koněm, který je odvezl na hostinu do Újezda u Brna.
*Odpoledne 21. srpna se konalo na farní zahradě setkání – hry pro děti, občerstvení, zpěv při kytaře a opékání špekáčků.
*11. září byl v kostele v Otnicích koncert Hany a Petra Ulrichových se skupinou Javory. Na koncert přišlo 280 lidí.
*15. září byla sloužena na poutním místě Lutršték mše svatá, na které náš děkan otec Milan Vavro slavil 20. výročí svého kněžství, kázal náš otec Pavel Buchta.
*Na státní svátek 17. listopadu jsme si v Otnicích udělali brigádu na úklid listí a větví kolem kostela a fary.
*27. listopadu začaly volby do farní rady farností Otnice a Bošovice.
*2. prosince byla v kostele v Otnicích Mikulášská nadílka.
*11. prosince končilo odevzdání volebních lístků do farních rad.
*Po celý Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo. Na Půlnoční mši zazpíval za doprovodu kytary krásnou píseň „Jsou vánoce“ od Václava Neckáře, mladý a talentovaný Michal Dufek, účastník pěvecké soutěže Superstar.

Poutě:
*Žarošice – 13. května, června, srpna, září a října
V říjnu měla v Žarošicích naše farnost službu. Mši svatou celebroval kardinál Miloslav Vlk, kázal náš farář P. Buchta.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Březina – 13. července
*Slavkovice – 16. července pořádala naše farnost celodenní pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Duchovní obnovy:
Několik našich žen se zúčastnilo těchto obnov ve Slavkově:
5.3. – Prozářená sluncem, aneb jsem prodloužením lidství Ježíše Krista na zemi – kázal P. Adam Rucki
22.10. – Jak žít a čerpat z Božího slova – kázal P. Petr Karas

Farní tábor:
Tábor se konal 22. – 29. července u městečka Trnávka a zúčastnilo se ho 72 dětí. Téma tábora bylo „Návrat ke kořenům“.

Fando:
*leden – maškarní ples pro děti
*únor – Mgr. Pavel Tichý: Salesiánský odkaz Dona Boska
*březen – PhDr. et ThDr. Radek Mezulánik: Víra a media, aneb jak se v dnešním světě neztratit
*květen – Mgr. Jan Hanák: Co je pravda? Říkalo se – je to v Bibli, je to pravda; říká se – je to v televizi, je to pravda.
*červen – zájezd k salesiánům do Brna Žabovřesk: prohlídka střediska mládeže, hry pro děti, mše svatá, občerstvení.
*říjen – Mgr. Marek Slatínský: Život, smrt a co potom?
*listopad – vánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Modlitební společenství:
Modlitební společenství se scházelo po 14 dnech na faře k modlitbě.

STATISTIKA a MATRIKA 2011:

Křty – 18
*Jitka Peksová, Maxim Klvač, Martin Muric, Vanesa Kaloudová, Timotej Makovský, Václav Sypěna, Monika Matoušková – z Otnic
*Jakub Hudec, Tomáš a Filip Bačákovi – z Lovčiček
*Denisa Plíšková, Václav Svoboda, Lukáš Škárka – z Milešovic
*Lenka Dohnalová – ze Slavkova u Brna
*Václav Rolek – z Hradce Králové
*Tomáš Karafiát – ze Zbýšova
*Šimon Havíř, Mojmír Hložek – z Újezda u Brna

Svatby – 3
*Marian Manciu (Rumunsko) a Lenka Kolková (Újezd u Brna)
*Tomáš Stávek (Čejkovice) a Anežka Šimberová (Lovčičky)
*Josef Kučera (Sokolnice) a MUDr. Ludmila Kučerová (Sokolnice)

Pohřby – 13
*Anna Strapinová, František Kalvoda, Jaroslav Kraus, Pavel Dřínovský, Cyril Oujezdský – z Otnic
*Matěj Žbánek, Marie Břoušková, Petr Filla, Marie Žbánková, Vilma Grumlová – z Lovčiček
*Emilie Marinčáková – z Milešovic
*Josef Holeček – penzion Újezd u Brna
*Libuše Mácová – Újezd u Brna

1. svaté přijímání – 9

OPRAVY 2011:
*Dokončení restaurování obrazů Křížové cesty v kostele v Lovčičkách v hodnotě 59 tisíc korun.
*Zhotovení a připevnění nové venkovní magnetické nástěnky před kostel v Otnicích (na své náklady vyrobil Martin Makovský).

PŘÍJMY 2011:

Nájmy 90.000
Sbírky 227.000
Dary 167.000
Dotace obce Otnice na nové zvony 100.000
Dotace obce Lovčičky na obrazy Křížové cesty 35.000
Celkem 619.000

VÝDAJE 2011:

Režijní náklady 207.000
Opravy 66.000
Odeslané sbírky 57.000
Celkem 330.000

2010

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2010:

*V neděli 10. ledna pořádal Domov LILA v kostele v Otnicích již po osmnácté Vánoční benefiční koncert.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích opět Tříkrálová sbírka. Tentokrát po domech chodily tři skupinky koledníků, kteří se nezalekli mrazivého počasí ani náledí. Jen díky výpadku elektrického proudu se možná leckde nedozvonili. Celkem se vybralo 28.214,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*24. ledna se uskutečnila Celonárodní kostelní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
*V březnu se konal v kostele v Otnicích koncert skupiny Spirituál Kvintet.
*V době postní jsme se modlili pobožnost Křížové cesty.
*28. března jsme v Moutnicích zhlédli pašijovou hru ECCE HOMO.
*Novou provinční představenou Československé provincie chudých sester Naší Paní byla zvolena S. M. Mgr. Bogdana Božena Glezner z kláštera ve Slavkově u Brna. *Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Na začátku července se konala v Brně Charismatická katolická konference (XXI. ročník) s mottem „Uviděl ho a byl pohnut soucitem“ (Lk 10,3).
*26. září sloužil otec biskup Vojtěch v katedrále v Brně na Petrově mši svatou k 1.výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR.
*Poslední neděli v září se konalo na faře v Otnicích poprvé Fando.
Fando je zkratka od slov: Farní aktivní nedělní den v Otnicích
Fando má tyto cíle:
– Oživit farnost
– Prohloubení víry
– Seznámení lidí mezi sebou ve farnosti
– Ukázat, že se dá „něco dělat“
– Společné sdílení
– Postupné zapojení více lidí
Fando založili a organizují mladí křesťané – vysokoškoláci:
– Jitka Stejskalová z Újezda u Brna,
– Adélka Navrátilová z Lovčiček,
– Hynek Spáčil z Kobeřic
*Ve dnech 15. – 16. října proběhly v Otnicích, Lovčičkách a Milešovicích volby do zastupitelstva obcí.
*Ve dnech 8. – 12. listopadu se konala Národní pouť do Říma na poděkování papeži za návštěvu ČR v roce 2009.
*20. listopadu se konalo na faře v Otnicích zahájení „Semináře v Duchu Svatém„. Seminář pořádali farníci z Dolních Bojanovic vedení svým farářem Petrem Karasem.

Seminář v Duchu Svatém:
1. – Bůh, který je ti otcem (ale i matkou) tě miluje zcela osobně
2. – Ježíš tě spasí a osvobodí
3. – Ježíš je Pánem tvého života
4. – Ježíš tě povolává za svého učedníka
6. – Ježíš tě naplňuje svým Svatým Duchem
Ukončení Semináře bude v roce 2011.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Fando:
*září – odpoledne plné her
*říjen – přednáška P. Petra Havláta na téma „Odpuštění“
*listopad – předvánoční tvoření
*prosinec – adorace v kostele v Otnicích

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Duchovní obnovy:
30.10. se některé naše farnice zúčastnily obnovy ve Slavkově.
Téma: Duchovní rozměr ženy – kázal P. Pavel Habrovec.

Farní tábor:
Tábor se konal od 23. července do 1. srpna v lokalitě Suchá Loz. Na táboře bylo 49 dětí. Téma tábora znělo „Vzhůru ke hvězdám“.

 

STATISTIKA a MATRIKA 2010:

Křty – 10
*Štěpán Nedoma, Adriana Menoušková, Zbyněk Kosík, Tereza Procházková – z Otnic
*Anna Polanská – z Lovčiček
*Simona a Jiří Němcovi, Jan Novák – z Milešovic
*Martina Blažíčková – ze Znojma
*Michael Procházka – ze Židlochovic

Církevní svatby – 1
Patrik Beránek (Hrušovany) a Silvia Klvačová (Otnice)

Církevní pohřby – 14
*Františka Dobšáková, Vincenc Gajda, Jan Dobšák, Jiří Lattenberg, František Klement, Hedvika Krausová, Františka Martinásková – z Otnic
*Jan Hanika, Božena Staňková, Lubomír Dubský, Marie Králová, Vlasta Hrozková – z Lovčiček
*Marie Jakešová, Rudolf Masař – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2010:

Restaurování obrazů Křížové cesty v kostele
v Lovčičkách, Zdeněk Tureček z Brna
39.000
Servis zvonění v kostele v Lovčičkách 8.000
Opravy střech – Otnice, Lovčičky 33.000
Nové boční dveře do kostela v Otnicích
Jiří Geršl z Kořence u Boskovic
15.000

PŘÍJMY 2010:

Nájmy 86.000
Sbírky 238.000
Dary 115.000
Dotace obce Lovčičky 20.000
Celkem 459.000

VÝDAJE 2010:

Režijní náklady 126.000
Opravy 101.000
Odeslané sbírky 113.000
Celkem 340.000

2009

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2009:

*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaPo domech chodily opět dvě skupinky koledníků. Celkem se vybralo 27.089,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*11. ledna koncertoval v kostele v Otnicích soubor z Brna – Lískovce.
* V době postní jsme se modlili Křížovou cestu.
*29. května se letos poprvé konala v Brně a dalších městech ČR Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do věží, sakristií a kaplí. Mohli se v chrámových prostorách nechat provést slovem, povznést hudbou a inspirovat se ve ztišení a modlitbě.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal požehnání o. Pavel stárkům.
*Začátkem prázdnin se v Brně konala Charismatická katolická konference. Motto „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)
*V neděli 30. srpna se uskutečnilo v prostorách farní zahrady příjemné setkání. Program začal v kostele katechezí a zpěvem P. Marcela Javory, který v Otnicích působil před třinácti lety. V současné době je správcem farnosti ve Vysočanech v Moravském krasu a zároveň vyučuje církevní hudbu a zpěv na Teologické fakultě v Olomouci. Po skončení v kostele se mezi námi rád zdržel.
Aby se rodiče mohli v klidu zúčastnit duchovní části programu, byl pro děti připraven sportovní program na zahradě – děti si mohly vyzkoušet např. lukostřelbu, přetahování lanem, skákání v pytli atd. Po celou dobu akce vyhrávala cimbálová muzika z Boleradic. Nechybělo ani bohaté občerstvení, na kterém se valnou většinou podíleli sami účastníci.Vydařenou akci, které se zúčastnilo více než sto lidí,zorganizovalo společenství mladých.
*Od 8. září probíhal týden modlitby Novény za setkání s papežem Benediktem XVI.
*19. září začal Rok kněží, který papež Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, Jana Marie Vianneye.
*27. září jsme se zúčastnili mše svaté s papežem Benediktem XVI. na letišti v Brně – Tuřanech.
*1. října sloužil biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v Brně děkovnou mši svatou za návštěvu papeže Benedikta XVI.
*Ve Slavkově u Brna se v říjnu konaly Lidové misie, kterých se zúčastnili i někteří naši farníci.
*Na Štědrý den hořelo před kostelem v Otnicích Betlémské světlo.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní doby
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Turzovka na Slovensku – V pondělí 27. července uspořádala farnost Otnice a Bošovice celodenní pouní zájezd na poutní místo Turzovka.

Duchovní obnovy:
V listopadu několik našich žen absolvovalo obnovu ve Slavkově.
P. Adam Rucki kázal na téma: Euchariste, pramen síly pro každý den

Farní tábor:
Tábor se konal 14. – 22. srpna ve Vřesovicích. Bylo na něm 46 dětí. Téma tábora znělo „Ztracení“.

STATISTIKA a MATRIKA 2009:

Křty – 12
*Petr Muric, Adriana Kaloudová, Anna a Josef Nedomovi, Vojtěch a Anna Daňhelovi, Magdalena Žočková – z Otnic
*Samuel Troják, Dorota Krejčí – z Lovčiček
*Hana Pospíšilová – z Milešovic
*Viktor Bulva, Zuzana Hanyšová – z Brna

Svatby – 2
*Jaroslav Chromík (Slovensko) a Lucie Dufková (Otnice)
*Josef Nedoma (Otnice) a Markéta Nedomová (Otnice)

Pohřby – 14
*Bohuslav Mazal, Františka Kiršová, Aleš Dřínovský, Libuše Pokorná, Václav Žilka, Josefa Menoušková, Františka Matoušková, Vojtěška Muricová – z Otnic
*Barbora Cigánková, Jan Gargoš – z Lovčiček
*Tereza Bogdálková, Klement Masař – z Milešovic
*Emilie Holečková – Penzion, Újezd u Brna
*Marie Smolková – DD Sokolnice

1. svaté přijímání – 8

OPRAVY 2009:

*Vymalování sakristie v kostele v Otnicích

Oprava topení na faře v Otnicích

8.000

Elektroinstalace v kostele v Lovčičkách
Elrex Pleva Slavíkovice

111.000

Malování kostela v Lovčičkách
Josef Glatz Dražovice

30.000

PŘÍJMY 2009:

Nájmy

89.000

Sbírky

199.000

Dary

119.000

Dotace JMK – Lovčičky

20.000

Dotace obce Lovčičky

30.000

Celkem

457.000

VÝDAJE 2009:

Režijní náklady

152.000

Opravy

169.000

Odeslané sbírky

25.000

Celkem

346.000

2008

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2008:

*V sobotu 5. ledna chodili v Otnicích za větrného a velmi chladného počasí Tři králové. Dvě skupinky koledníků vybraly do zapečetěných pokladniček 23.525,- Kč. Asistentem sbírky byl Michal Jelínek.
*V kostele v Otnicích se 13. ledna konal koncert duchovní hudby. Koncertovali žáci umělecké školy ze Střelic a Lískovce. Sólo na varhany a housle přednesli Maruška a Antonín Jedličkovi.
* Během vánočních svátků 2007 a měsíce ledna 2008 pořádala Schola Otnice své hudební turné. Po ukončení turné se pěvci sešli na společném večírku, který byl bohužel jejich posledním setkáním. Pro nedostatek zájmu a času pěvců byl nucen sbormistr a maturant Antonín Jedlička ukončit činnost křesťanské Scholy Otnice.
*V březnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný zájezd na Pašije do Žďáru nad Sázavou.
*Na jaře probíhalo malování v kostele v Otnicích. Po dobu malování byly mše svaté slouženy v obřadní síni na radnici v Otnicích.
*V Otnicích byla 15. června sloužena Slavná mše svatá na poděkování za ukončení oprav v kostele sv. Aloise.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*29. června začal Rok sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. u příležitosti dvoutisícího výročí narození apoštola sv. Pavla.
*V neděli 9. listopadu jsme v našem krásně opraveném kostele v Otnicích přivítali hudební soubor Hradišťan. Koncert se uskutečnil ke 150. výročí posvěcení kostela, které připadá na 21. prosince 2008. Koncertu se zúčastnilo 300 posluchačů. Krásnou atmosféru koncertu ukončil nadšený aplaus.
*14. prosince byla v Otnicích sloužena Slavná mše svatá ke 150. výročí posvěcení kostela sv. Aloise. Bohoslužbě předsedal brněnský děkan Mons. Václav Slouk.

Poutě:
*Žarošice – každý měsíc 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. července ve Vřesovicích. Zúčastnilo se ho 47 dětí. Téma tábora bylo „S anděly na horách“.

STATISTIKA a MATRIKA 2008:

Křty – 22
*Jan Rafaj, Maxmilián Muric, Vojtěch Krupa, Michal Matoušek, František Martinásek, Viktor Kurdík, Pavel Jochman – z Otnic
*Miloš Lehuta, Eliška Krejčí, Veronika Hujíčková, Markéta Hujíčková – z Lovčiček
*Nikola Ryšavá, Karolína a Richard Koneční – z Milešovic
*Zdeněk Buršík – z Uhřic
*Adam a Tereza Beránkovi – ze Sokolnic
*Karolína Kolísková – z Otaslavic
*Filip a Svatomír Urbanovi – z Přemyslovic
*Simona Matějíčková – z Brna
*Eliška Rolková – z Hradce Králové

Svatby – 2
*Miloš Lehuta (Lovčičky) a Věra Lehutová (Lovčičky)
*Jiří Martinásek (Otnice) a Kateřina Škrlová (Otnice)

Pohřby – 14
*Jindřich Kovář, Cyril Dobšák, Božena Menoušková, Anna Kosíková, Marie Kaloudová, Miroslav Poláček, Anna Svobodová, Libuše Lattenbergová – z Otnic
*Josef Hanák, Miroslav Kraut, Františka Brtníková – z Lovčiček
*Pavel Mynarčík, Vlasta Laštůvková, Hedvika Masařová – z Milešovic

1. svaté přijímání – 7

OPRAVY 2008:

Otnice

Výmalba kostela 138.000
Lešení 189.000
Restaurování stropních obrazů 55.000
Čištění a ladění varhan 43.000

PŘÍJMY 2008:

Nájmy 89.000
Sbírky 105.000
Dary 107.000
Dotace JMK 45.000
Dotace obce Otnice 200.000
Celkem 546.000

VÝDAJE 2008:

Režijní náklady 101.000
Opravy 430.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 570.000

 

2007

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2007:
*1. ledna vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze.
*7. ledna se konal v kostele v Otnicích 15. ročník koncertu duchovní hudby. Koncert opět uspořádala ředitelka domova pro mentálně postižené děti paní Ludmila Pšenáková se spolupracovníky. Celý koncert uzavřel vánoční hymnus „Narodil se Kristus Pán“, který zapěl celý kostel.
*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Do pokladniček ve třech obchodech a v kostele se vybralo 10.953,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*6. května se konala pouť slavkovského děkanství do brněnské katedrály na Petrově. Tam také dostali od otce biskupa Vojtěcha „Ocenění za obětavou péči o faru a o kostel sv. Aloise v Otnicích“ manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi a paní Emílie Buchtová z Otnic.
*Od 27. května až do skončení oprav v kostele v Otnicích byly mše svaté slouženy na radnici v obřadní síni.
*10. června se v kostele v Otnicích konal absolventský koncert Marušky Jedličkové. Maruška zpívala a hrála na housle.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Charismatická katolická konference se letos poprvé konala v Brně, v areálu brněnského výstaviště.
*1. září proběhlo „Odpoledne na farní zahradě„. Slavila se mše svatá, děti hrály hry, opékaly se špekáčky a konala se taneční zábava.
*Na podzim tohoto roku se manželé Hedvika a Josef Mezuláníkovi zúčastnili v Brně na Barvičově ulici Setkání kamarádů křesťanského rádia Proglas, tzv. „KaPrů“. Toto setkání se konalo v aule Biskupského gymnázia za účasti 300 spolupracovníků Proglasu.

25. listopadu – Biřmování v kostele v Otnicích:
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil svátost biřmování 16 biřmovancům.Po slavnosti následovalo pohoštění na faře. Biřmování byl přítomen i náš děkan Mgr. Milan Vavro.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře
*Stará Boleslav – v květnu uspořádala farnost Otnice a Bošovice společný poutní zájezd do Staré Boleslavi, poutního místa s Palladiem a místa mučednické smrti sv. Václava. Poutníci navštívili také v Praze kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám).

Farní tábor:
Tábor se konal 13. – 21. července u Veverské Bitýšky a zúčastnilo se ho 42 dětí. Téma tábora bylo „Piráti nejen z Karibiku“. Na návštěvu tábora přijel také zakladatel táborů naší farnosti, bývalý farář Otnic P. Jiří Dobeš, který je v současné době děkanem v Třebíči. Doprovázela ho jeho asistentka Milena Hilbertová, která dříve v Otnicích učila náboženství. Díky blízké řece si děti na tomto táboře užily koupání a jízdu na kánoích. Novým hlavním vedoucím tábora se stal Hynek Spáčil z Kobeřic, který vystřídal Zdeňka Horáka z Bošovic.

STATISTIKA a MATRIKA 2007:

Křty – 10

*Pavel Prokop, Tomáš Munzar, Radim Kosík, Sabina Tesařová, Karel Bulva – z Otnic
*Jiří Polanský, Daniel Sattler, Adam Žuchovský, Adéla Jedličková – z Lovčiček
*Petra Jadrná – z Bošovic

Biřmování – 16
Ludmila Lokajová, technická administrátorka děkanství – Letonice (nar. 1953)
Jitka Stejskalová – Otnice/později Újezd u Brna (nar. 1987)
Kristýna Kadlecová – Otnice (nar. 1987)
Jana Jelínková – Otnice (nar. 1987)
Antonín Jedlička – Otnice (nar. 1988)
Václav Jedlička – Otnice (nar. 1990)
Marie Jedličková – Otnice (nar. 1991)
Jindřiška Šimčíková – Lovčičky (nar. 1947)
Anežka Šimberová – Lovčičky (nar. 1987)
Adéla Navrátilová – Lovčičky (nar. 1988)
Petr Hradský – Milešovice (nar. 1988)
Monika Bohdálková – Bošovice (nar. 1980)
Martina Zástavová – Bošovice (nar. 1988)
Vojtěch Procházka – Bošovice (nar. 1989)
Michaela Zástavová – Bošovice (nar. 1990)
Nikola Kulhánková – Bošovice (nar. 1992)

Svatby – 2
*Martin Makovský (Bošovice) a Silvie Menoušková (Otnice)
*Zdeněk Procházka (Otnice) a Marta Kadlecová (Brno)

Pohřby – 16
*Josef Staňa, Emilie Müllerová, Vlasta Kalvodová, Jana Muricová Marie Masařová – z Otnic
*Matěj Okurka, Josef Jedlička, Miloslav Šimčík, Marie Šlorová, Marie Králová, Zdeněk Křesťan, František Kroupa, Marie Marková – z Lovčiček
*Jindřich Jedlička, Jiří Daněk – z Milešovic
*Nikolaj Majkov – Moravec

1. svaté přijímání – 13

OPRAVY 2007:
*Oprava a montáž pamětní desky z roku 1856 do kostela v Otnicích (dělala obec).
*Otlučeny vlhké omítky v kostele v Otnicích a provedeny nové.
*Oprava elektroinstalace v kostele v Otnicích – přípojky k novým světlům, odstranění nefunkčních zářivkových svítidel, výměna stávajícího elektrorozvaděče, zbořena vyzdívka pro velký rozvaděč v sakristii, čímž se zvětšil prostor sakristie.

Oprava elektroinstalace, osvětlovací soustava, rozvaděče – kostel v Otnicích 113.000
Stavební práce, sanační omítky – kostel v Otnicích 214.000

PŘÍJMY 2007:

Nájemné 89.000
Sbírky 156.000
Příspěvek obce Otnice 100.000
Celkem 345.000

VÝDAJE 2007:

Režijní náklady 129.000
Opravy 336.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 504.000

2006

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2006:

*8. ledna se konal v kostele v Otnicích benefiční koncert duchovní hudby na podporu domova LILA. Koncertovaly sbory z Brna Modřic a Lískovce. Sbírka z dobrovolného vstupného činila 5.787,- Kč. Otnických občanů přišlo na koncert málo.
*LetošníTříkrálová sbírka do kasiček v otnických obchodech a v kostele vynesla 9.212,- Kč. Asistentkou otnické sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*4. února se v Dražovicích konal první společenský ples farností slavkovského děkanátu.
*V březnu tohoto roku putoval náš otec Pavel po Svaté zemi.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*22. června se uskutečnil výlet dětí z náboženství z farností Otnice, Slavkov a Šaratice. Děti putovaly ke sv.Antonínkovi u Blatnice, dále do skanzenu ve Strážnici a na rozhlednu Tvarožná Lhota.
*25. června se konala v kostele sv.Václava v Lovčičkách bohoslužba za živé i zemřelé rodáky.
*1.července sloužil ve Vážanech nad Litavou svou primiční mši svatou novokněz P. Siard Kamil Novotný, OPraem.
*19. srpna byla v katedrále na Petrově sloužena Děkovná mše svatá k 60. narozeninám otce biskupa Vojtěcha.
*Prostory školských sester ve Slavkově byly nazvány Dům Svaté Rodiny, sestry začaly s pravidelnou nabídkou duchovních obnov.
*Na Půlnoční mši svaté a Božím hodu vánočním v Otnicích zazpíval velký chrámový sbor vedený Jiřím Martináskem „Vánoční mši“ hudebního skladatele Antonína Hradila.
*Během vánočních svátků zpívala křesťanská Schola z Otnic v kostele v Otnicích, Lovčičkách, Bošovicích, Kobeřicích a Šaraticích. Hudební celek tvořily písně z dob renesance až po křesťanský folk. Jádro Scholy tvořila rodina Jedličkova z Otnic.

Poutě:
*Žarošice – vždy na Fatimský den 13. během poutního období
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor se konal 12. – 21. srpna ve Vřesovicích a zúčastnilo se ho 53 dětí. Téma tábora bylo „Putování časem“.

STATISTIKA a MATRIKA 2006:

Křty – 16
*Damián Buchta, Petra Kašpaříková, Ondřej Karafiát, Michala Žočková, Tereza Jelínková, Nikola Sadílková – z Otnic
*Erik Sattler – z Lovčiček
*Veronika Hroudná, Aneta Jeřábková, Eliška Konečná, Jaromír Kalouda, Ester Daňková, Vilém Svoboda, Michal Rodr, Nikola Kachlířová – z Milešovic *Dominika Chmelařová – z Bučovic

Církevní svatby – 6
*Marek Matoušek (Otnice) a Pavlína Brtníková (Otnice)
*Jiří Krejčí (Hostěrádky Rešov) a Jitka Králová (Lovčičky)
*Michal Žoček (Otnice) a Miroslava Šindlerová (Otnice)
*Vojtěch Jedlička (Slavkov) a Petra Žbánková (Lovčičky)
*Robert Hanyš (Vsetín) a Jana Lísková (Milešovice)
*Jiří Polanský (Brno) a Vladimíra Lacíková (Lovčičky)

Církevní pohřby – 15
*Amálie Klvačová, Zdeňka Doležalová, Marie Khunová, Aloisie Heřmanská – z Otnic
*Ivan Břoušek, Jiří Seknička, Marie Šlórová, Leopoldina Dřínovská, Jaroslav Růžička, Vojtěška Bublová, Václav Hrozek, Františka Pazderová – z Lovčiček
*Jan Bogdálek, Karel Michek, Marie Kachlířová – z Milešovic

OPRAVY 2006:
*Proveden vlhkostní průzkum vnitřních omítek v kostele v Otnicích. Bylo zjištěno, že omítky jsou značně zavlhlé. *Farníci provedli opravu venkovního provzdušňovacího kanálku a nopové folie kolem kostela v Otnicích.
*Zajištění projektové dokumentace na novou elektroinstalaci včetně osvětlení do kostela v Otnicích. *Nátěr oken na faře v hodnotě 57 tisíc korun.

PŘÍJMY 2006:

Nájemné 89.000
Sbírky 137.000
Dary 40.000
Celkem 266.000

VÝDAJE 2006:

Režijní náklady 158.000
Opravy 68.000
Odeslané sbírky 44.000
Celkem 270.000

 

2005

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2005:

*Na začátku ledna opět proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírkaTak jako loni byly dány pokladničky do tří obchodů a do kostela. Celkem se vybralo 11.066,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*2. ledna byla v kostele v Otnicích sloužena mše svatá za zemřelé při živelné katastrofě v Asii, zpíval sbor z Tvarožné. Sbírka při mši vynesla zhruba 8.000,- Kč a byla odeslána trpícím v postižené oblasti.
*9. ledna se konal 13. ročník benefičního koncertu duchovní hudby na podporu domova LILA.V kostele v Otnicích opět koncertoval sbor z Brna – Lískovce, řízený ředitelem umělecké školy Pavlem Hamříkem. Zpívala i Anežka Šimberová z Lovčiček a Maruška a Antonín Jedličkovi z Otnic.
*2. dubna 2005 zemřel papež Jan Pavel II.
*19. dubna 2005 byl zvolen nový papež Benedikt XVI.
*29. dubna proběhl v kostele v Otnicích absolventský koncert 17 letého Antonína Jedličky ve hře na varhany a ve zpěvu. Program zpěvem a hrou na housle doplňovala jeho setra Marie a také Anežka Šimberová z Lovčiček.
*19. června se konaly v Otnicích Aloiské hody a Rodáci. Slavila se Slavná hodová mše u příležitosti 750 let Otnic. Na varhany zahrál i mladý Antonín Jedlička. Biblické příběhy četly Marie Jedličková a Karla Hortvíková v otnickém kroji.

2.7. – Primice novokněze Jaromíra Gargoše z Milešovic:
Slavnostním vyzváněním všech otnických zvonů a za doprovodu 25 kněží a jednoho krojovaného páru v otnickém kroji (Karla Hortvíková a Václav Jedlička), cestou vyzdobenou liliemi a kopretinami, byl uveden do chrámu novokněz Jaromír Gargoš.
Mši vyzpíval otnický chrámový sbor. Sóla zpívali Maruška a Antonín Jedličkovi, Františka Málková a Josef Muric. Na varhany hráli Jiří Martinásek, Antonín Jedlička a jeho maminka Marta Jedličková. Na housle hrála Maruška Jedličková. Průběh celé mše svaté byl přenášen ampliony před kostel.
Na závěr byli všichni účastníci pohoštěni koláči a zákusky. Slavnost narušil jen vytrvalý déšť. *24. září se konala v Milešovicích ekumenická bohoslužba s průvodem ke kříži smíření. Bohoslužbě předsedal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
*16. října se slavila Slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 750 let obce Otnice. Na varhany zahrál a také zazpíval Antonín Jedlička. Slavnostní ráz dodala kapela Zlaťanka z Kobylnic. Slavnostní mše se zúčastnili vzácní hosté, jako ministr dopravy Šimonovský, poslanec Šustr a starostové z okolních obcí. K dokreslení atmosféry přispěla mládež v otnických krojích s praporem obce a krojované ženy s hasiči a hasičským praporem. Po mši následovalo nové požehnání hlavního, generálně opraveného, kříže a obřad poděkování našim předkům na místním hřbitově. Tento pietní akt ukončila státní hymna. Na závěr byla požehnána i nová budova radnice.

Poutě:
*Žarošice – každý poutní měsíc vždy 13.
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
I tento rok se konal tábor na místě Račice – Pastviny. Termín tábora byl 15. – 24. července a měl motto „Středozemě – svět hobitů“.

STATISTIKA a MATRIKA 2005:

Křty – 9
*Kamila Krausová, Klára Volšová – z Otnic
*Kateřina Pavlovcová – z Lovčiček
*Aneta Rodrová, Marek Pros, Žaneta Nováková, Zuzana Nováková, Dominik Černý, Denisa Matulová – z Milešovic

Církevní svatby – 1
Zdeněk Urban (Mladá Boleslav) a Pavla Gargošová (Milešovice)

Církevní pohřby – 17
*Jan Kalouda, Marie Klvačová, Marie Zalabová, Vladimír Kalaš, Marie Sajtlová – z Otnic
*Miluše Fialová, Jindřich Hujíček, Anežka Topolářová, Josef Doležal, Antonín Dřínovský, Ludmila Měřínská, Hedvika Grumlová, Marie Svobodová – z Lovčiček
*Pavlína Polášková – z Milešovic
*Františka Prnková – DD Brno
*Alois Kachlíř – z Bošovic
*Viktorie Vlasáková – DD Nové Hvězdlice

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2005:
*Oprava hlavního kříže na hřbitově v Otnicích (dělala obec)
*Zhotoven a postaven nový šestimetrový kříž z dubového dřeva jako přesná replika starého prohnilého kříže, který stával na rozcestí u památné lípy v Milešovicích. Vyhotovení nového kříže stálo 14.000,-Kč, jež darovali lidé ve veřejné sbírce.

Otnice

Projekt na topení do kostela 20.000
Žulové schody do kostela, materiál Talila Grey
Kamenoprůmysl Komárek Letovice
37.000
Montáž ústředního topení v kostele 211.000

PŘÍJMY 2005:

Nájemné 92.000
Sbírky 169.000
Dary 30.000
Příspěvek obce Otnice 200.000
Náhrada za odebrané zvony 20.000
Celkem 511.000

VÝDAJE 2005:

Režijní náklady 122.000
Opravy 277.000
Odeslané sbírky
(z toho na Tsunami 27.000,-Kč)
83.000
Celkem 482.000

2004

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2004:

*Na začátku ledna proběhla v Otnicích Tříkrálová sbírka. Koledníci už po domech chodit nechtěli, a tak byly dány pokladničky ve třech obchodech a v kostele. Celkem se vybralo 10.337,- Kč. Asistentkou sbírky byla paní Emílie Buchtová.
*11. ledna se v kostele v Otnicích konal benefiční koncert duchovní hudby na podporu domova LILA v podání sboru z Brna-Lískovce.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*Tento rok vstoupila ČR do Evropské unie.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. během poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Tábor 2004 byl 16. – 25. července opět na místě Račice – Pastviny a zúčastnilo se ho 73 dětí. Téma tábora znělo „Zlatá horečka“.

STATISTIKA a MATRIKA 2004:

Křty – 11

*Eliška Kašpaříková, Barbora Sedláková, Tereza Pavlíčková, Pavel Peksa, Bogdan Tišer – z Otnic
*Natálie Špičáková, Vít Konečný, David Žuchovský – z Lovčiček
*Eliška Jeřábková, Martina Bukalová, Zbyněk Horák – z Milešovic

Církevní svatby – 1
Zdeněk Buchta (Brno) a Karla Havlíčková (Otnice)

Církevní pohřby – 10
*Františka Zehnalová, Jan Jurásek, Marie Patloková, Štěpánka Wágnerová – z Otnic
*Vítězslava Dubská, Květoslava Odehnalová – z Lovčiček
*Františka Gargošová, Miroslav Rafaj – z Milešovic
*Mojmíra Oprchalová – z Brna
*Františka Jágrová – DD Sokolnice

ÚDRŽBA 2004:
*Dána informační tabule ke kostelu v Otnicích (dělala obec)
*Dána informační tabule ke kapličce Panny Marie na Pančavě v Otnicích (dělala obec)

OPRAVY 2004:

Otnice

Rekonstrukce koupelny na faře
Topolář z Lovčiček a František Klvač z Otnic
32.000
Oprava kachlových kamen na faře 7.000

Lovčičky

Elektrifikace zvonění 82.000

PŘÍJMY 2004:

Nájemné 83.000
Sbírky 199.000
Dary 40.000
Příspěvek obce Lovčičky na zvony 20.000
Celkem 342.000

VÝDAJE 2004:

Režijní náklady 126.000
Opravy 138.000
Odeslané sbírky 39.000
Celkem 303.000

 

2003

PŘEHLED UDÁLOSTÍ ROKU 2003:

*Na začátku ledna se v Otnicích opět uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Po domech koledovalo 5 skupin koledníků. Občané už byli více informováni na co se sbírka používá, a tak byli i štědřejší. Sbírka vynesla 21.897,- Kč. Asistentkou sbírky byla už podruhé paní Buchtová.
*5. ledna hostoval otnický chrámový sbor pod vedením Jiřího Martináska v Tvarožné.
*V kostele v Otnicích se 12. ledna konal benefiční koncert duchovní hudby. Koncertoval sbor z Brna-Lískovce s dirigentem Pavlem Hamříkem.
*19. ledna v kostele v Otnicích zazněla „Rybova vánoční mše“ v podání 30členného sboru z Tvarožné.
*1. března se v Otnicích konala Růžencová pouť slavkovského děkanátu, kázal páter F. Putna – kaplan ze Sloupu.
*1. června byly zahájeny středoevropské katolické dny modliteb za Evropu.
*Na Aloiské hody v Otnicích dal o. Pavel požehnání stárkům.
*16. října církev slavila 25. výročí zvolení papeže Jana Pavla II.

Poutě:
*Žarošice – vždy 13. v době poutní sezony
*Červený kříž na Těšance – na jaře

Farní tábor:
Letošní tábor se konal v Račicích – Pastvinách v době od 12. do 20. července a zúčastnilo se ho 76 dětí. Téma tábora bylo „Putujeme hezkou zemí moravskou a českou“.

STATISTIKA a MATRIKA 2003:

Křty – 15
*Marek Menoušek, Jakub Hložek, Eliška Sedláková, Kamila Karafiátová, Adéla Klvačová – z Otnic
*Antonín Pavlíček, Simona Topolářová, Vendula Turková – z Lovčiček
*Kateřina Kocourková, Tomáš Novák, Jakub Gargoš, Jaroslav Stejskal, Magdalena Hroudná, Prokop Škoda, Vojtěch Daněk – z Milešovic

Svatby – 2
*Jiří Daněk (Milešovice) a Edita Laštůvková (Milešovice)
*Martin Hříbek (Dyjákovice) a Markéta Hoffmanová (Otnice)

Pohřby – 10
*Marie Voděrová, Václav Kosík, Josef Křivánek, Aloisie Svobodová, František Klvač, Libor Menoušek, Václav Kroupa – z Otnic
*Marie Křečková – z Lovčiček
*Ludmila Kachlířová – z Milešovic
*Josefa Kelárková – Nový Jíčín

1. svaté přijímání – 11

OPRAVY 2003:

Otnice

Oprava pískovcového podstavce kříže před kostelem
F. Reštuk – Brno
21.000
Oprava rozhlasu 29.000
Rekonstrukce koupelny na faře v 1. patře 39.000

Lovčičky

Ústřední plynové topení v kostele
F. Hujíček Jindřich z Lovčiček
84.000
Oprava podlahy pod lavicemi, oprava lavic a schodů 15.000

PŘÍJMY 2003:

Nájemné 84.000
Sbírky 206.000
Celkem 290.000

VÝDAJE 2003:

Režijní náklady 173.000
Opravy 215.000
Odeslané sbírky 36.000
Zakoupení kopírky 36.000
Nábytek do kanceláře na faře v Otnicích 20.000
Nábytek do horní kuchyně na faře 7.000
Celkem 487.000