Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014

Zápis z jednání Farní rady dne 6.11.2014, v 19,00 hod., na

Přítomni:

Za děkanství: P. Mgr. Milan Vavro, ing. Pavel Galata

Za Farní radu: P. Mgr. Pavel Buchta, P. Mezuláník, L. Škoda, J. Doležalová, Mgr. L. Pšenáková, N. Matoušková, P. Prokop.

1) Jednání bylo zahájeno modlitbou.
2) Ing. Galata seznámil FR se záměrem zateplení půdy farní budovy minerální vatou. Jedná se asi o plochu 180 m2, předpokládané náklady cca 65-70 tis. Kč.
3)  Při přípravě projektu však byla zjištěna závažná závada na některých krovech a podsednicích, které jsou ztrouchnivělé a je nutno je vyměnit. Následovala prohlídka půdy fary.  Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo rozhodnuto FR pozvat odbornou firmu se kterou ing. Galata spolupracuje, zmapovat rozsah poškození  a nechat vypracovat podrobnou cenovou nabídku. Následně bude, na základě cenové kalkulace a finančních možností, rozhodnuto o dalším postupu. (Rozdělení oprav na více etap). Zateplení stropu se tímto prozatím odsouvá. V rámci zjištění rozsahu poškození stropního dřevěného záklopu bylo doporučeno odkrýt v několika místech stávající podlahu a zjistit skutečný stav dřevěných desek a trámů na ně navazující. (zajistí někdo z farníků)
4) Farnost obdržela od Státních lesů v rámci církevních restitucí smlouvu na převod pozemků (lesů – fyzicky jsou to větrolamy) p.č. 2491, 2779 a 2966 v k.ú. Otnice. Pan farář P. Buchta zjistí na obecním úřadě o které parcely se jedná a v jakém jsou stavu. Následně podepíše veškeré smlouvy a návrh na vklad. Farnost pozemky neodmítne.
5) Veškerou účetní agendu Farnosti převezme a povede p. Doležalová Josefka Lovčičky. P. Vavro s P. Buchtou prověří možnost internetového bankovnictví s tím, že by bankovní  převody prováděla účetní p. Doležalová. Bude také nutné  provést inventury a soupisy veškerého majetku a nájemních, případně i dalších smluv za účelem kontroly jejich úhrad. Kopie smluv obdrží p. Doležalová od P. Buchty.
6) Ing. Galata zajistí ocenění (nabídku) odborné firmy na opravu omítky věže kostela sv. Aloise v Otnicích. Bylo doporučeno zajistit opravu a tím zamezit zvětšení rozsahu poškození.

Finance: K 31.8.2014 disponovala farnost Otnice cca 148 tis. Kč, na účtu.

Jednání Farní rady bylo ukončeno modlitbou.

Zapsal: P. Prokop